Därför vill vi ha kvar skogen Trolldalen i Henriksdal

Nacka kommun planerar att bygga 1.700 lägenheter i Henriksdal varav 5-600 med två bilvägar för anslutning skulle placeras i skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken.

Vi som bor i trakten men också sex partier i Nacka kommunfullmäktige, Naturskyddsföreningen, Nacka Miljövårdsråd och Hembygdsföreningen m.fl. vill bevara Trolldalen i sin helhet eller i stora delar av fem anledningar (läs mer nedanför):

  1. Vacker nordisk natur
  2. 55 rödlistade och sällsynta arter
  3. Vidunderliga utsikter mot Nacka och Stockholm
  4. För barnens skull som leker och lär sig
  5. För rekreation när Nacka bygger stad & vi blir 22.000 i trakten

1. Vacker nordisk natur

Trolldalen med sina över 8 ha är som ett Sverige i miniatyr med olika naturmiljöer: hällmarkstallskog med mycket blåbärsris, blandskog med relativt unga ekar, lövskog med ek, lönn, hassel, alm, oxel, björk, ask, sälg och klibbal samt en särpräglad, nästan skånsk flora på sydsidan pga solexponering och kalksten.

I Trolldalen växer också många bär, buskar, gräs, blommor, svampar, mossor, ormbunkar och lav:

I Trolldalen och runtom trivs också många djur, varav några syns nedanför:

2. Femtiofem rödlistade, signal- & sällsynta arter

Enligt Nacka kommuns inventering av naturen av Henriksdal med Trolldalen når skogen den högsta möjliga klassningen:

”(…) detta naturvärdesobjekt har nyckelbiotopsklass, d v s klass 1. Områdets status från kommunalt naturvårdsobjekt bör också höjas till regionalt värde för denna del. Motivet för detta är förekomsten av gammal tall, riklig tillgång på död ved, ädellövbestånd med god förekomst av hasselbuskage, sällsynt markflora i branter och lövmiljöer samt riklig förekomst av rödlistade arter knutna till främst tall”.

Nacka kommun planerar att göra närbelägna gammelskogen Ryssbergen mittemot Kvarnholmen till naturreservat. För att mångfalden i det rätt begränsade området inte ska hotas krävs korridorer och större spridningsområden för både djur och växter. Naturskyddsföreningen anser därför att Trolldalen borde tillsammans med Svindersviken och Ryssbergen ingå i Nacka-Värmdökilen.

3. Vidunderliga utsikter

I Trolldalen finns många platser för att njuta av utsikten mot Nacka och Stockholm:

4. Barnen gillar trolldalen

Skolor och förskolor i trakten gör varje vecka utflykter i Trolldalen för att barnen ska lära sig mer naturen men också som fysisk aktivitet för att testa nya rörelser, ta sig fram, klättra, kliva på ojämn mark och leka. Andra barn och ungdomar bygger kojor eller fågelholkar. Det blir liksom inget stort projekt för föräldrarna att ta sig till Trolldalen. Läs mer…

5. Rekreation när Nacka bygger stad

Fram till 2030 växer befolkningen från 6.800 personer med 220 % till 22.000 personer i Henriksdal, Finnboda, Saltsjöqvarn och Kvarnholmen och trafiken ökar på Kvarnholmsvägen från 7.000 till 27.000 fordon/dygn. Men när vi är så många som i Mariestads eller Kiruna kommun kommer vi att behöva Trolldalen mer än någonsin. Redan idag används skogen flitigt för rekreation: