Så här vill kommunen bygga i Trolldalen

Nacka kommuns planprogram för Henriksdal består av 3 etapper. Skövlingen av skogen Trolldalen mellan Henriksdal, Finnboda och Svindersvik ingår i etapp 2 som genomförs om fyra till 8 år.

Hur mycket natur försvinner i Henriksdal?

Karta visar hur Nacka kommun vill bevygga skogen Trolldalen i Henriksdal

Kartan ovanför visar hur Nacka kommun vill bebygga Trolldalen. Gult är tilltänkt bebyggelse, vitt är bilvägar och grönt är kvarvarande natur.  Den ur för rekreation värdefulla delen av Trolldalen, nämligen norra delen och krönet med både hällmarktallskog och blandskog kommer med några undantag att bebyggas. Kommunen verkar inte alls ta hänsyn till naturvärdena som förstörs för alltid. Läs mer om Trolldalens naturvärden

Kommunens vision: Barn lär sig natur bland några träd som är kvar av Trolldalen

Kommunens vision: Barn lär sig natur bland några träd som är kvar av Trolldalen

Kommunen har dock insett att Trolldalen har stora rekreationsvärden för barn. Bl.a. barnens skull vill kommunen därför bevara det gröna kilen (A på kartan) runt barnens blå sten samt runt reningsverkets tunnelmynning. Kommunen missar dock att

 • all markvegetation (blåbärsbuskar, liljekonvalj, enbärsbuskar, fönstermossa, ormbunkar, svartöra, fattigmans örngott etc.) kommer att trampas ner pga lilla ytan och befolkningen som ska öka från 6.700 grannar 2015 till 22.200 grannar 2030.
 • barnen inte kommer behöva de färgade stenarna eftersom deras uppgift är att de ska lära sig att orientera sig.
 • de små öarna är inklämda mellan bilvägar. På 30 sekunder är ett springande barn mitt på en bilväg.
 • naturen runt tunnelmynningen är illa åtgången och upplevelsen störs just av ingången.
Kommunens vision: Grannar lyssnar på buller från Värmdövägen från det som är kvar av Trolldalen

Kommunens vision: Grannar lyssnar på buller från Värmdövägen från det som är kvar av Trolldalen

Kommunen missar de vuxnas mer intensiva aktiviteter i skogen Trolldalen helt som orientering, promenader och naturvandringar. Popoulära promenadstråket Trollstigen (på kartan som B) försvinner och ersätts delvis med en bilväg.

Däremot bebygger kommunen inte södra delen av Trolldalen som är riktad mot Svindersviken som ska bevaras för sina rekreationsvärden. Det finns två problem med det:

 • Det är bara nakna klippor (på kartan som C) som saknar vegetation. Fina Svindersviken syns härifrån med Alphyddan men vem vill ha utsikt mot Värmdövägen?
 • Området har konstant höga bullernivåer (55 till 65 dBA – se bullerkarta nedanför) pga närheten till Värmdövägen (55.000 bilar per dag). Därtill kommer buller från nya bilvägen bakom.

Hur vill vi ha det istället?

Nätverket Bevara Trolldalen! vill att skogen Trolldalen ska bevaras i sin helhet. Men vi förstår att Nacka kommun skulle köra över oss. Därför föreslår vi en kompromiss som inkluderas i synpunkterna vi och du kan skriva på och lämna in senast 17 mars 2017:

Nätverket Bevara Trolldalen! - kompromiss

Kommunen skulle kunna bygga endast längs med Kvarnholmsvägen och Henriksdalsbacken (se D på kartan ovanför), förträdesvis i lamellhus. På sånt sätt:

 • Är en stor del av Trolldalen kvar och tillräckligt stor för att överleva trots utnyttjande av en 3 gånger större befolkning.
 • Behövs inga nya bilvägar.
 • Skär inga bilvägar igenom rekreationsområdet som både skapar buller, hinder för gående och säkerhetsrisk för i lekande barn.
 • Finns promenadstråket Trollstigen kvar från Henriksdalsbacken till utsikten över Gäddviken, Finnberget och Svindersviken.

Så här lämnar du synpunkter på planförslaget senast 17 mars

Senast 17 mars ska du ha lämnat synpunkter på planförslaget:

 1. Skriv egna synpunkter eller skriv på en av våra mallar: Nätverket Bevara Trolldalens mall (pdf), Henriksdalsbergets grannars mall (pdf), Henriksborgs grannas mall (pdf)
 2. Skicka in per post (Nacka kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2012/294-214, 131 81 Nacka) eller via e-mail (registrator.plan@nacka.se. Skriv KFKS 2012/294-214 i ämnesraden)
 3. Eller lägg in synpunkter i 3D-kartan över Henriksdal.