Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Negativa konsekvenser för barnen när Trolldalen exploateras

Exploateringen av Trolldalen har negativa konsekvenser för barnen eftersom Nacka kommun & SKB bebygger i den delen som används mest av skolor, förskolor och barnfamiljer.

Pedagoger och barn från Vilans förskola på väg in i Trolldalen från Henriksdalsbacken

Vilka barn nyttjar Trolldalen idag?

I slutet av 2020 bodde runt 1,520 personer mellan 0 och 18 år i s.k. nyckelkodsområdena Danviken (Saltsjöqvarn, Henriksborg, Danvikstrand), Henriksdalsberget, Finnberget, Kvarnholmen och Finnboda. Trolldalen besöks året runt av

Enligt Nacka kommuns prognos kommer år 2040 istället 4,114 personer mellan 0 och 18 år att bo i de fem närmaste bostadsområdena. Det är en uppgång med c:a 270 %. Så behovet kommer bara att öka.

Barnen från Vilans skola springer en förmiddag i Trolldalen

Var rör sig barnen mest i Trolldalen?

Det är iögonfallande att skolorna och förskolorna rör sig idag mest i nordvästra delen av Trolldalen (blått på kartan), där Nacka kommun och SKB vill placera kvarter 1 och 2 i detaljplanen för Henriksdalsbacken.

Här rör sig barnen i Trolldalen i Nacka

Förklaringen kan vara att “blå området”

Barnen från Vilans skola och förskola har byggt en träkoja

Hur påverkas barnen under byggtiden 2025-31?

Under byggtiden kommer Trolldalen överhuvudtaget inte kunna användas i rekreationssyften av vare sig barn eller vuxna eller av områdets skolor och förskolor i pedagogiska syften eftersom:

Hur påverkas barnen efter inflyttningen 2031?

Naturen som är kvar efter exploateringen i detaljplanen för Henriksdalsbacken och kommande etapp 2 och 3 kommer att

Mindre säker skogsyta till barnen när nästan halva Trolldalen exploateras

Samtidigt kommer luftkvalitén i Henriksdal, Saltsjöqvarn och Finnboda att försämras eftersom trafiken på Kvarnholmsvägen ska öka från 9500 fordon/dag år 2012 till 24000 fordon/dag år 2030.

Världshälsoorganisationen WHO har i en aktuell rapport påvisat att 93 % av barnen under 15 år i världen utsätts för luftföroreningar som ligger över Världshälsoorganisationens riktlinjer. Matilda van den Bosch, en av forskarna bakom en annan studie säger så här: ”(…) våra resultat visar att fler grönområden i bostadsområden och runt skolor gynnar barns tidiga utveckling och ger potentiellt även hälsofördelar för resten av livet.”

Säkra skolvägen till Vilans skola försvinner

Barnen från Henriksdalsringen behöver idag inte korsa någon bilväg för att ta sig till Vilans skola eftersom det finns en gångtunnel under Henriksdalsringen och en under Henriksdalsbacken.

Barnen kommer istället att behöva korsa två övergångsställen i Henriksdalsringen (trafikökning med 10 %) och Henriksdalsbacken (trafikökning med c:a 1000 fordon /dag).

Biltrafiken på Kvarnholmsvägen kommer fördubblas till 24000 fordon/dag år 2030 och därmed bidra till trafikstockningar, osäkrare skolvägar, sämre luft och med buller

Trolldalen som alternativ till minskade skolgården

Idag har barnen på Vilans skola och förskola samt Finnboda förskola intill en mycket generös utemiljö med skolgård, bollplan, skogsdungar mot Danvikshems äldreboende och mot Danvikshemsvägen samt Trolldalen på gångavstånd.

I planprogrammet för Henriksdal (sidan 78-79) föreslås för etapp 2 att riva nuvarande Vilans skola och förskola samt Finnboda förskola och ersätta dessa med en ny skolbyggnad (se röd byggnad på kartan) och förskolor i bostadshusens entréplan.

Skolgården blir ytan framför skolbyggnaden. Utbildningsnämnden i Nacka kommun har därför påpekat i synpunkterna på planprogrammet för Henriksdal att föreslagna skoltomterna inte ger tillräckligt med skolgårdsyta som borde vara minst 10 kvm per barn.

För att komma runt de här bestämmelserna vill Nacka kommun räkna in branten mot Danvikshem och ödekyrkogården på Kvarnholmsvägen som skolgård.

Kartan visar framtida skolan i Henriksdal (rött) som ska ersätta dagens Vilans skola. Förskolorna kommer placeras i gatuplan på intilliggande bostadshus (grått). Skolgården blir minimal.

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Back to top