Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Negativa konsekvenser på miljö & klimat

Nacka kommun vill skövla drygt 17,7 ha skog på västra Sicklaön inklusive Trolldalen fram till 2030/40. Att runt 8000 – 9000 träd försvinner har konsekvenser på miljö och klimat.

Ackumulerade miljökonsekvenser

För att förstå konsekvenserna av exploateringen på miljö och klimat i detaljplanen för Henriksdalsbacken, måste vi beräkna hur många träd som faktiskt växer inom exploateringsområdet. Enligt Skogssverige är det oftast 500 – 600 träd / ha när träden når vuxen ålder.

Karta med hotad skog runt Svindersviken: (1) Henriksdalsbacken & västra Trollalen, (2) Henriksdalsringen & norra Trolldalen, (3) Svindersberg i Finntorp, (4) Ryssbergen, (5) Södra Finnberget, (6) Bageribergen.
Redan exploaterad natur: (7) Danvikshems gröna bälte, (8) Södra Kvarnholmen, Fredriksberg och Tre Kronors-backe.

Det skulle betyda att det är c:a 1200 träd som fälls inom detaljplansområdet för Henriksdalsbacken. Ytterligare c:a 2400 kommer fällas inom etapp 2 och 3 i planprogrammet för Henriksdal. Därtill kommer 4200 träd i andra byggprojekt runt Svindersviken:

ByggprojektUngef skogsyta i haUngef antal träd
Detaljplanen för Henriksdalsbacken i Trolldalen2,001000
Detaljplanen för Henriksdalsbacken utanför Trolldalen0,40200
Planprogrammet för Henriksdal, etapp 2 och 32,001000
Bageriberget i Saltsjöqvarn, södra Finnberget m.m.0,58290
Ryssbergen och östra Vikdalen7,903950
Svindersberg i Finntorp2,001000
Totalt17,688840

Detaljplanen strider mot klimatmålen

Ett genomförande av detaljplanen för Henriksdalsbacken innebär att en naturlig kolsänka försvinner, vilket bidrar till den pågående och accelererande klimatförändringarna. Nacka kommun medger dessutom i planbeskrivningen (sidan 61) att projektet kommer öka utsläppen av växthusgaser på grund av materialåtgång, transporter m.m.

Det i sin tur strider mot ett antal klimatmål:

I december 2021 demonstrerade c:a 200 personer utanför Nacka stadshus mot exploateringen av Trolldalen, Ryssbergen och Svindersberg

Trolldalen behövs mot luftföroreningar

Träden binder inte bara kol utan fångar också upp luftföroreningar, alltså avgaser och partiklar från närliggande Värmdöleden och ökande trafiken på Kvarnholmsvägen. Luftföroreningar kan orsaka upp till 7600 förtida dödsfall årligen.

Detta styrs av miljökvalitetsnormerna för uteluft (Sveriges riksdag, 2010), Luftvårdsförordningen som trädde i kraft i juli 2018 och EU-direktivet 2016/2284/EU. Nacka har även ett lokalt miljömål för frisk luft: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

I planprogrammet för Henriksdal (sidan 68) påpekade man att ”troligtvis binder vegetationen (…) inom programområdet en del av partiklarna i luften”. Vilken vegetation menar man när c:a 17,7 ha skog försvinner inom de olika detaljplanerna på västra Sicklaön?

Nacka kommun har i sin miljöredovisning mätt dygnsmedelshalterna av PM10 och NO2 i detaljplansområdet och konstaterat att miljökvalitetsnormerna klaras med god marginal eftersom området är välventilerat. Planbeskrivningen har dock inte redovisat hur halten av PM10 och NO2 påverkas vid Kvarnholmsvägen nedanför detaljplansområdet där trafiken enligt kommunen kommer 2030 att ha ökat till 24000 fordon / dag.

Trafiken på Kvarnholmsvägen ska växa till 24000 fordon / dag år 2030

Detaljplanen kan leda till att Finnboda översvämms

Stadsbyggnadsprojekten på västra Sicklaön gör att allt fler ytor som skulle kunna ta upp dagvattnet från nederbörd och när snön smälter har blivit förseglade med bebyggelse, asfalt och andra hårdgjorda ytor. Ett exempel är Mannagrynstorget i Saltsjöqvarn, torget utanför ICA Nära Finnboda och norra kajen på Kvarnholmen.

Därtill kommer de 17,7 ha skog som ska försvinna. Träd har ju en förmåga att fördröja och fånga upp dagvatten genom blad- och grenverk (interception), avdunstning (evaporation) och förlust av vatten via bladens klyvöppningar (transpiration).

I planprogrammet för Henriksdal påpekade man att ”en förtätning av Henriksdalsområdet (…) innebär ökade mängder förorenat dagvatten och snabbare avrinning om inte åtgärder vidtas”. I en övergripande skyfallsanalys identifierade man problem vid främst Henriksdalsviadukten, en lågpunkt inom Henriksdalsringen och vid Vilans skola men i dagvattenutredningen för Henriksdalsbacken konstaterade man att kraftiga skyfall kan översvämma Finnboda. Den risken i sin tur kan mildras genom två kulvertar som istället kan påverka naturen i Trolldalen.

Finnboda sedd från Trolldalen på kvällen

Trolldalen kyler ner vid varma somrar

Klimatförändringen kommer medföra ett varmare klimat. I tätare bebyggelse kommer dessutom effekten av det varmare klimatet att förstärkas – något kommer att kännas av runt detaljplansområdet i Henriksdal, Danviken och Finnboda. Grönska och natur kan minska de här negativa konsekvenserna genom att ge skugga och avdunstning av vatten från mark och vegetation.

Under heta sommardagar kan träd med stora kronor dessutom få oss att uppleva höga temperaturer betydligt lägre, ibland upp till 18 graders skillnad när man jämför en innergård utan större träd med skuggan från exempelvis en skogsdunge.

Innergården på Henriksdalsringen

Samråd för Henriksdalsbacken: Lämna synpunkter senast 17 mars

4 feb till 17 mars håller Nacka kommun samråd för detaljplanen för Henriksdalsbacken inkl. Trolldalen. Privatpersoner & föreningar lämnar synpunkter så här:

Exit mobile version