Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Negativa konsekvenser för riksintresset för Stockholms farled och inlopp

Exploateringen av Trolldalen inom detaljplanen för Henriksdalsbacken strider mot riksintresset för Stockholms farled och inlopp eftersom sprickdalsmiljön och tidigare kulturmiljöer blir svårare att utläsa.

Riksantikvarieämbetet har definierat ett riksintresse för Norra Sicklaön och norra Saltsjö-Boo-Älvvik-Vaxholm-Oxdjupet-Lindalssundet-Norra Värmdölandet, kort kallat riksintresset Stockholms farled och inlopp (AB 51, 58) i området kring Svindersviken.

Karta med riksintresset för Stockholms farled och inlopp (röd avgränsning)

Henriksdalsberget är idag välsynligt från många platser i Stockholm och Nacka. Detaljplanen för Henriksdalsbacken kommer i konflikt med riksintresset inom två delar:

Illustration visar volymerna för nya bebyggelsen i Henriksdalsbacken och Trolldalen

1. Skärgårdsmiljön går inte längre att utläsa

Skärgårdslandskapet i riksintresset definieras på västra Sicklaön enligt Nacka kommun av branta bergssluttningar, sprickdalar med riktning i nord-väst-sydost, obebyggda, gröna ständer och bergspartier, gröna foten, siktlinjer från vattnet och ut mot vattnet m.m. På Henriksdalsberget representeras skärgårdsmiljön av Trolldalen.

Riksintresset är känsligt mot exempelvis bebyggelse och anläggningar som höjer sig över skärgårdslandskapets silhuett med trädtoppar, bebyggelse mellan avgränsade bebyggelseenheter som minskar avläsbarheten i topografin och bebyggelse och anläggningar som påverkar vyerna från vattnet och mot vattnet.

I detaljplanen för Henriksdalsbacken

Vyn från Svindersviks gård (bild: Nacka kommun): Nya bebyggelsen reser sig över trädtopparna, döljer Henriksdalsringen och bildar en ny silhuett.

2. Modernismens boendemiljön går inte längre att utläsa

Modernismens boendemiljöer i riksintresset definieras på västra Sicklaön enligt Nacka kommun av bl.a. Henriksdalsringen med sin arkitektur från miljonprojektet i slutet av 1960-talet / början av 1970-talet.

Riksintresset är känsligt mot exempelvis bebyggelse och anläggningar som bryter vyer och siktlinjer från och mot farleden, bebyggelse utan tillräckligt respektavstånd, som minskar planstrukturernas avläsbarhet eller som konkurrerar med miljöernas arkitektoniska uttryck.

I detaljplanen för Henriksdalsbacken

Vyn från Inloppet: Nya bebyggelsen reser sig över trädtopparna, döljer Henriksdalsringen och bildar ny silhuett.

Samråd för Henriksdalsbacken: Lämna synpunkter senast 17 mars

4 feb till 17 mars håller Nacka kommun samråd för detaljplanen för Henriksdalsbacken inkl. Trolldalen. Privatpersoner & föreningar lämnar synpunkter så här:

Exit mobile version