Site icon Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

Rödlistade arter, signalarter & fridlysta arter i Trolldalen

Över 50 naturvårdsarter alltså rödlistade arter, signalarter och fridlysta arter – djur och växter – kan du hitta i nyckelbiotopen Trolldalen och i omedelbar närhet.

Nacka kommun har 2017 presenterat ett planprogram för att bebygga över 50 % av Trolldalen samt naturen i Henriksdalsbacken, mellan Henriksdalsringen och Henriksborg och runt Vilans skola. Kommunen har dock inte gjort någon inventering av arterna i dessa naturområden trots att sju föreningar och nätverk har uppmanat till det.

Istället har volontärer (ekologer, hobbybiologer, grannar, naturfotografer, fågelskådare m.fl.) inventerat och rapporterat in rödlistade arter, signalarter och fridlysta arter i Trolldalen och runtom i Artportalen.

37 rödlistade arter i Trolldalen & omedelbar närhet

Rödlistning är ett sätt att klassificera olika växt- och djurarter utifrån artens tillstånd och risken att dö ut. I Sverige tas nationella rödlistor fram av Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Listorna slås slutligen fast av Naturvårdsverket och revideras vart femte år.

Följande insekter, svampar, växter och fåglar har observerats i Trolldalen och omedelbara närheten och rapporterats in i Artportalen:

Reliktbockinsektnära hotadVästra Trolldalen
Matt blombaggeinsektnära hotadVästra Trolldalen
Brunandfågelnära hotadHenriksdalsringen
Tornseglarefågelstarkt hotadHenriksdalsringen 1-5, Henriksdalsbacken, västra och centrala Trolldalen
Smådoppingfågelnära hotadSvindersviken nedanför Trolldalen
Fiskmåsfågelnära hotadCentrala och östra Trolldalen, Svindersviken nedanför Trolldalen
Strandskatafågelnära hotadHenriksdalsringen
Gråkråkafågelnära hotadVästra Trolldalen, centrala Trolldalen och östra Trolldalen
Storspovfågelstarkt hotadHenriksdalsringen
Björktrastfågelnära hotadVästra Trolldalen, Henriksdalsringen, Svindersviken nedanför Trolldalen
Drillsnäppafågelnära hotadHenriksdalsringen
Rödvingetrastfågelnära hotadHenriksdalsringen, Svindersviken nedanför Trolldalen
Svartvit flugsnapparefågelnära hotadVästra Trolldalen, östra Trolldalen
Skrattmåsfågelnära hotadHenriksdalsringen, Svindersviken nedanför Trolldalen
TallbitfågelsårbarVästra Trolldalen
Grönfinkfågelstarkt hotadVästra Trolldalen, norra Trolldalen, centrala Trolldalen
Fjällvråkfågelnära hotadHenriksdalsringen
Gråtrutfågelsårbar Henriksdalsringen
Havsörnfågelnära hotadHenriksdalsringen
Duvhökfågelnära hotadHenriksdalsringen
Mindre hackspettfågelnära hotadSvindersviken nedanför Trolldalen
Pilgrimsfalkfågelnära hotadSvindersviken nedanför Trolldalen
Kråkafågelnära hotadHenriksdalsringen
Ärtsångarefågelnära hotadHenriksdalsringen
Starefågelnära hotadHenriksdalsringen, Henriksdalsbacken, Svindersviken nedanför Trolldalen
Rutskinnsvampnära hotadVästra Trolldalen
Svartörasvampnära hotadVästra Trolldalen, östra Trolldalen
Oxtungssvampsvampnära hotadVästra Trolldalen
Ektickasvampnära hotadVästra Trolldalen, östra Trolldalen
Kantdynasvampnära hotadSkogen mellan Henriksdalsringen och Kvarnholmsvägen
Talltickasvampnära hotadVästra Trolldalen, centrala Trolldalen, östra Trolldalen
Vippärtväxtnära hotadCentrala Trolldalen, söder om strandpromenaden
Askväxtstarkt hotadVästra Trolldalen
Kösaväxtnära hotadSkogen mellan Henriksdalsringen och Kvarnholmsvägen
Almväxtakut hotadVästra Trolldalen
Bolmörtväxtnära hotadSvindersviken nedanför Trolldalen
Axveronikaväxtnära hotadVästra Trolldalen

16 signalarter i Trolldalen & omedelbar närhet

Signalarter är växter och djur som inte är rödlistade arter men som används för att urskilja vilka områden som har höga naturvärden. De fastställs av Skogsstyrelsen och skiljer sig mellan olika delar av landet.

BlompraktbaggeinsektVästra Trolldalen
MyskbockinsektVästra Trolldalen
RävtickasvampVästra Trolldalen, skogen mellan Henriksdalsringen och Kvarnholmsvägen
GrovtickasvampVästra Trolldalen, östra Trolldalen
BarktickasvampÖstra Trolldalen
HasseltickasvampVästra Trolldalen, norra Trolldalen, skogsdungen mellan Henriksdalsringen och Kvarnholmsvägen
BlodtickasvampVästra Trolldalen
BlomkålssvampsvampVästra Trolldalen, södra Trolldalen
MandelriskasvampVästra Trolldalen
Spröd vaxskivlingsvampSkogen mellan Henriksdalsringen och Kvarnholmsvägen
KragjordstjärnasvampHenriksdalsringen
Svart trollduvaväxtVästra Trolldalen
LundbräsmaväxtVästra Trolldalen
VätterosväxtVästra Trolldalen
GuldlockmossaväxtVästra Trolldalen
MyskmadraväxtVästra Trolldalen

5 fridlysta / skyddade arter i Trolldalen & omedelbar närhet

Fridlysta växter och djur skyddas eftersom de riskerar att försvinna eller utsättas för plundring. Vilka arter som är fridlysta finns i artskyddsförordningen (2007:845). Fridlysta växter får inte plockas, grävas upp eller på annat sätt tas bort eller skadas. Fridlysta djur får inte dödas skadas eller fångas. Det gäller även deras ägg och bon.

Följande fridlysta arter har observerats i Trolldalen:

KopparödladjurVästra Trolldalen
Dvärgpipistrell (fladdermus)djurObserverades med fladdermusdetektor
Gråskimlig fladdermusdjurVästra Trolldalen
NordfladdermusdjurVästra Trolldalen
BäverdjurSvindersviken nedanför Trolldalen
BlåsippaväxtÖstra Trolldalen
GullvivaväxtÖstra Trolldalen, Svindersviken nedanför Trolldalen
Fridlysta nordfladdermus identifierades med ljuddetektor i Trolldalen

Andra intressanta arter i Trolldalen som inte är rödlistade arter

SurbjörnbärMycket ovanligt så här norrut.växtVästra Trolldalen
GrusslokBara två förekomster i Nacka.växtVästra Trolldalen
MurrutanSällsynt utanför förekomst med urbergskalk i skärgården och kring södra Södertörn-Vagnhärad.växtVästra Trolldalen
SkogsekväxtVästra Trolldalen, centrala Trolldalen
RödrävdjurHenriksdalsringen, Saltsjöqvarn, Trolldalen
GrävlingFlera generationer. Noterades korsa gatorna och gryt här och där.djurSaltsjöqvarn, västra Trolldalen
RotmurklaFörsta noteringen i NackasvampCentrala Trolldalen, östra Trolldalen
SvaveltickaMatsvamp som smakar kyckling. Växer på ek.svampVästra Trolldalen
Exit mobile version