Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Naturbelåtna grönområden

På Nordvästra Sicklaön i Nacka finns ett 10-tal värdefulla naturområden som enligt pågående programförslag eller detaljplaner ska bebyggas, eller som i framtiden enligt kommunens nya översiktsplan skulle kunna bebyggas. Däribland finns urskogen Ryssbergen mittemot Kvarnholmen och skogen Fredriksberg på Kvarnholmen, nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget, Bageriberget i Saltsjöqvarn och Engelska parken mellan Vilans skola och Danvikshem.

1. Trolldalen – nyckelbiotop mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken

Trädkrypare i Trolldalen (bild: annasnatur.se)

Trolldalen är en hällmarkstallskog på c:a 11 ha mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken. Marken ägs av Nacka kommun. Skogen har fått sitt namn från att vikingarna trolade sina båtar mellan Svindersviken och Hammarby sjö. Trolldalen omnämns i flera av Per Anders Fogelströms böcker efter skogen var ett viktigt rekreationsområde på 1800-talet.

Natur- och rekreationsvärden: Här finns c:a 55 rödlistade arter, många signal- och sällsynta arter. Nacka kommuns egen inventering har därför kommit fram till att skogen är en nyckelbiotop av regionalt värde. Skogen används även flitigt för klättring, orientering, grillning, naturvandringar, geocaching, hundrastning och inte minst av traktens förskolor. Läs mer…

Status: Nacka kommuns avser i planprogrammet för Henriksdal att bebygga skogen med 500 lägenheter samt två bilvägar. Nätverket Bevara Trolldalen!, Aktionsgruppen på Henriksdalsberget, Naturskyddsföreningen, Hembygdsföreningen, Svenska Turistföreningen, Liberalerna, Miljöpartiet, Nackalistan, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna samt många bostadsrättsföreningar och hundratals boende motsätter sig dock förslaget. Läs mer…

2. Ryssbergen – urskogen mittemot Kvarnholmen

Forum Finntorps urskogsfestival 2016 i Ryssbergen

Orörda tallurskogen mittemot Kvarnholmen mellan Vikdalen, Värmdövägen och Finntorp beskrivs av Skogsstyrelsen som ett “Tyresta nationalpark i miniatyr”. Marken ägs av Nacka kommun.

Naturvärden: Större delen av området är klassad som nyckelbiotop. Flera tallar har en omkrets på omkring två meter och vissa till och med tre meter. Många träd är 300 – 500 år gamla. Det finns många torrakor och lågor samt ett flertal rödlistade arter och signalarter.

Rekreationsvärden: Naturskyddsföreningen anordnar vandringar i skogen. Forum Finntorp arrangerar urskogsfestivaler i Ryssbergen. Järla IF bjuder till orientering här. BMX-tävlingar i skogen förekommer också. Nedanför finns en strandpromenad som Nacka kommun har byggt.

Status: Nacka kommun planerar att göra Ryssbergen till ett naturreservat. Det arbetet har dragit ut på tiden. Kommunen har under tiden exploaterat skogen för brobygget mellan Kvarnholmen och centrala Nacka. Kommunens nya översiktsplan vill också bebygga södra delen av skogen. Naturskyddsföreningen, Nacka Miljövårdsråd och Forum Finntorp motsätter sig planerna.

3. Fredriksberg på östra Kvarnholmen

Så gick det for de mäktiga ekarna på Kvarnholmen när Kvarnholmsförbindelsen byggdes.

Fredriksberg heter östra delen av Kvarnholmen. Marken ägs av KUAB. Området har nyttjats som sommarställe för rika Stockholmsbor på 1700- och 1800-talet. Här fanns det fyra bostadshus och uthus. Bebyggelsen låg till stora delar kvar in på 1950-talet. Det som kvarstår är en mur och grunder Öster om husen bredde en trädgård ut sig som märks på växtligheten under de gröna årstiderna.

Natur- och rekreationsvärden:  Fredriksberg med sina mäktiga tallar och gammelekar har skurits i tre delar av Kvarnholmsförbindelsen och cykelvägen mellan den och Kvarnholmsparken.

Status: “Vi [Naturskyddsföreningen] anser att Kvarnholmens ekar bör ses som en viktig länk i ett regionalt spridningssamband för eklevande arter”, skrev Naturskyddsföreningen i ett remissvar till Nacka kommun inför bygget. Men det hjälpte inte. Kvarvarande lilla skogen kommer pga enorma befolkningsökningen på Kvarnholmen att trampas ned. I Nacka kommuns nya översiktsplan ska även Fredriksberg bli tät stad.

Tre stigar i skogen Fredriksberg på Kvarnholmen i Nacka

4. Svindersviken

utsikt mot båtklubbarna i svindersviken, finntorp och nacka forum

Svindersviken börjar vid Kvarnholmens östra udde och fortsätter mot Gäddviken nedanför Finnberget, båtklubbsområdet nedanför Trolldalen och Henriksdalsberget, en smal remsa längs med Värmdövägen nedanför Alphyddan, Svindersviks gård, Nacka båtklubb, Marinstaden och Ryssbergen. Marken ägs av KUAB, Vasakronan, Genova, Nacka kommun, Nordiska Museet, Marinstaden och andra.

Naturvärden: Endast remsan nedanför Ryssbergen, Värmdövägen och Trolldalen har vegetation, oftast ädellövskog som skapar en förbindelse mellan mellan Trolldalens och Ryssbergens djur- och växtliv. Här finns ett stort antal vattenfåglar däribland svanar, sothönor och ender. Även fiskgjuse har siktats här. Viken har också sin egen bäver. Svindersviken med Gäddviken tillhör tyvärr länets mest förorenade vatten pga traktens industrihistoria.

Rekreationsvärden: Här finns fyra båtklubbar, en populär strandpromenad och caféet Svindersviks brygghus. Att fiska eller bada här rekommenderas inte.

Status: Vikens del mot Kvarnholmen och Gäddviken kommer bebyggas med flerbostadshus, bryggor och marina inom bl.a. planprogrammet för Kvarnholmen. Likaså Marinstaden. Inom planprogrammet för Henriksdal föreslår främst Socialdemokraterna och Miljöpartiet att strandskyddet för innersta viken nedanför Henriksdalsberget borde upphävas för att bygga bostäder och skona Trolldalen. Svindersviken ska i Nacka kommuns nya översiktsplan bli tät stad.

5. Bageriberget i Saltsjöqvarn

Bageriberget ligger inklämd mellan Värmdövägen, Hästholmsvägen och Saltsjöqvarn. Namnet kommer antingen från den tidigare verksamheten i Saltsjöqvarn (mjölprodukter under varumärket Kejsarkvarnen) eller från att transporterna från / till Qvarnen Tre Kronor på Kvarnholmen (dåvarande Hästholmen) gick över Hästholmsviadukten. Men det fanns också planer på att anlägga ett bageri här. Marken ägs av ett bolag med anknytning till NCC.
Natur- och rekreationsvärden: Bageriberget består till största delen av klipphällar som är täckta av mossor, lav, nypon- och hallonbuskar, smultron samt en rik blomsterflora på våren. Harar, rådjur och många insekter trivs här. Närmare Värmdövägen finns en skogsdunge med tall- och lövträd, syrenbuskar, torrakor och vilda orkidéer. I träden syns och hörs talloxen och dubbeltrasten. Skogsmyror är flitiga i undervegetationen.

Många slänger sitt trädgårdsavfall här varför man här och där kan se blommor som annars syns i en blomsterrabatt. Det finns fem bänkar och ett bord för att njuta av utsikten mot Stockholm. Många rastar sina hundar här eller grillar i det fria.

Status: Inför byggandet av Saltsjöqvarns bostadsområde uppstod en konflikt mellan Naturskyddsföreningen och NCC, när bostadsbolaget började bokstavligen skala klipporna på all växtlighet. NCC har återkommit 2017 med planer på att bebygga Bageriberget med bl.a. ett höghus (13 våningar).

6. Skatberget (västra Finnberget / östra Finnboda)

Barnens koja i Finnbergets sluttning mot Finnboda

Runt hela Finnberget finns naturmark längs med bergssluttningarna och på bergsplatåer söder om bebyggelsen. Platån och bergssidorna består av öppna hällmarker.

Naturvärden: I en sydvänd rasbrant mot Finnboda växer gamla, höga tallar i ett glest bestånd. Tallticka och gnagspår efter reliktbocken förekommer. Nacka kommuns egen inventering föreslår att höja brantens status till nyckelbiotop. Närmare Finnbergets kröne hittar du mossor, lav, syren, ormbunkar, vass och ett rikt blomtäcke. I undervegetationen krylar det av myrstackar medan trädtopparna befolkar av småfåglar.

Rekreationsvärden: Under andra världskriget användes Finnbergets västra platå och sluttningar av totalförsvarets luftvärn, som nu har byggts om till grillplatser för grannarna på Finnberget. Här tänds majbrasan vissa år. Sydvända rasbranten mot Finnboda används av barnen för lek och exkursioner. Både närmare Finnboda och på Finnbergets kröne finns det flera kojor.

Status: Det har då och då kommit förslag på att bygga punkthus på västra Finnberget. Nacka kommun har nu fått ett förslag om att 250 bostäder ska byggas på södra sluttningen mot Gäddviken. Hela Finnberget ska bli tät stad enligt Nacka kommuns nya översiktsplan.

7. Engelska parken mellan Vilans skola och Danvikshem

Danvikshem, seniorhuset och “engelska parken” sedda från Finnberget

I södra sluttningen mellan Danvikshem på höjden och Finnboda respektive Vilans skolan nedanför ligger en blandskog på c:a 1 ha som av boende kallas för Engelska parken. Marken ägs av Stiftelsen Danviks Hospital.

Natur- och rekreationsvärden: Nacka kommuns egen inventering föreslår att skogens status borde höjas till nyckelbiotop. Blandskogen består mestadels av tall där de äldsta träden är äldre än 200 år, ek, alm, ask, lönn, körsbär, björk och parklind. Buskskiktet är välutvecklat med slån, nypon, måbär, oxbär, snöbär och liguster. Sammanlagt finns det 60 naturvärdesträd som är värdar för talltickan, reliktbock, vintertagging och andra rödlistade arter. Skogen används flitigt av barnen på Vilans skola och förskola för exkursioner, lek, bygga koja och sätta upp fågelholkar.

Status: Engelska parken kommer att nötas i kanterna av bebyggelse från planprogrammet för Danvikshem och planprogrammet för Henriksdal. Skogen ska enligt Nacka kommuns nya översiktsplan bli tät stad.

8. Henriksdal och Henriksborg – skogen till höger och vänster om Kvarnholmsvägen

Rävticka på en asp i Henriksdal

Runt Henriksborg och på Henriksdalsberget mellan Henriksdalsringen och Kvarnholmen finns ett grönt bälte. Marken nedanför Henriksdalsringen ägs av Nacka kommun. Marken runt Henriksborg ägs av Henriksborgs samfällighetsförening.

Natur- och rekreationsvärden: Skogen mellan Henriksdalsringen och Henriksborgs som korsas av Kvarnholmsvägen består av olika bestånd. De flesta är medelålders tallar som är upp till 150 år gamla. Torrakor samt tall- och grovtickor förekommer. Det finns också ett lövbestånd med asp, björk, rönn, lönn, ek och alm. På död aspved förekommer signalarten rävticka.

Delen närmast Henriksdalsringen korsas av Henriksdalstrappan och s.k. serpentinvägen. Här finns brf Utsikten 1-35s grillplats. Många rastar sina hundar i den här skogen. På vissa håll syns resterna efter fornborgen alternativt gården Henriksdal.

Status: Nacka kommun vill bebygga skogen inom planprogrammet för Henriksdal. Henriksbords samfällighetsförening har dock inte tillfrågats innan kommunen kom med planprogrammet.

Exit mobile version