Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Kopparödla / kopparorm upptäckt i Trolldalen, helt ofarlig kopparödla

Kopparödla eller kopparorm har tidigare setts i Finnboda, Kvarnholmen & runt Svindersviken. Nu har kopparödla även siktats i Trolldalen i Nacka.

Har kopparödlor ben?

Kopparödla (lat. anguis fragilis) är en ödla som saknar yttre extremiteter. Den har alltså inga ben och armar samt tydligt huvud. Kroppen är metalliskt glänsande. Fjällen är släta, rundade och har en inre förbening.

Den förväxlas därför med ormar. Synonym som används är kopparorm eller ormslå. I Ingå i Finland kallas den etterslå. Men kopparödla har i motsats till ormar välutvecklade ögon med ögonlock och blinkar som andra ödlor.

Översidan är brunaktig, gråaktig eller kopparfärgad. Utmed ryggens mitt löper oftast en mörk rand. Undersidan är däremot mörkt svartblå. Hanen kan ibland ha blå fläckar under våren. Även äldre kopparormar kan ha blå fläckar.

Kopparödla på Svindersberg mellan Finntorp och Alphyddan (foto: Rostam Persson, juni 2021)

Är kopparorm farlig eller giftig?

Kopparödlan är helt ofarlig och ogiftig. Eftersom den liknar ormar misstas den ibland för att vara giftig. Kopparorm bits aldrig.

Kopparormen äter sniglar och daggmaskar. Men på matsedeln finns det även insekter, mångfotingar, spindeldjur och ibland gråsuggor och andra kräldjur.

Kopparödla i Trolldalen på Henriksdalsberget (bild: Maja Åberg)

Tappar kopparödla sin svans?

Många arter av ödlor kan tappa svansen. Det gör alla tre ödlearter i Sverige – skogsödlan, sandödlan och kopparödlan.

Kopparödlan släpper svansen om den blir stressad, till exempel när den blir fångad av en katt eller fågel. Svansen knycker kraftigt när den är släppt så att katter och fåglar fokuserar på svansen. Ödlan kan då smita iväg och gömma sig.

Svansen växer inte helt igen utan det blir mest en inte helt rund stubbe. Många vuxna kopparödlor man ser i naturen har därför ingen fullständig svans kvar.

Kopparorm i löven på Ryssbergen (foto: Hanna Nilsson, 2018)

Hur stor blir en kopparödla?

Kroppen är långsträckt och rund. Nästan cylinderformig. Stjärten är längre än huvudet och bålen sammantagna. Hela kroppslängden kan uppgå till 50 cm.

Längsta kopparödlan som mättes är 57,5 cm lång men de flesta vuxna kopparormar är mellan 40 och 45 cm långa.

Kopparorm upptäckt på “ormsafari” i Finnboda (bild: Henrik Lundqvist, 2019)

Kopparödla är fridlyst men inte rödlistad

Idag är beståndet av kopparorm i Sverige livskraftigt, det vill säga stabilt. Kopparödlan är alltså inte rödlistad.

Men kopparödlan är likhet alla andra grod- och kräldjur fridlyst i Sverige sedan 2000. Det innebär att kopparödlan inte får dödas, skadas, fångas eller på annat sätt samlas in.

Kopparödla i trädgården på Kvarnholmen (foto: Conny Öhman, 2018)

Finns kopparödla i Henriksdal, Finnboda, Kvarnholmen & Svindersviken?

Nacka kommun håller sig tillbaka med egna inventeringar av rödlistade och fridlysta arter. 2019 gjorde dock kommunen en inventering av kopparödlor i Birka, Ryssbergen, Järlahöjden och Nyckelviken. Av någon anledning valde kommunen inte att inkludera Finnboda, Henriksdal, Svindersberg (Finntorp) och Kvarnholmen där det byggs flitigt.

Grannar men även engagerade biologer, ekologer och naturälskare från våra trakter har dock spridit bilder på kopparödlor i social media eller rapporterat in fynd i Sverige lantbruksuniversitets Artportalen:

Därutöver har sju föreningar och nätverk krävt en inventering av t.ex. fåglar, insekter och fladdermöss innan kommunen går vidare med planer på att bebygga nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken.

Nacka bygger stad en fara för kopparödlorna

Trots fridlysningen har livsmiljöer där kopparödlor vistas inte automatiskt skydd. Det finns dock risk att individer av kopparödla dödas eller skadas inom Nacka kommuns förtätning på västra Sicklaön. Ändå skriver Calluna, som på uppdrag av kommunen utredde förekomsten av kopparorm i Birka, Ryssbergen, Järlahöjden och Nyckelviken så här:

(…) kopparödlan är vanlig och stora naturområden kvarstår i landskapet efter byggnationerna. Calluna bedömer inte att bevarandestatus påverkas i området. Calluna bedömer inte att det föreligger risk att förbud enligt artskyddsförordningen utlöses.

Calluna och kommunen har dock inte tagit i beräkning att fler livsmiljöer på västra Sicklaön hotas eftersom det ska byggas i närhet där ödlorna förekommer:

Fynd av kopparormar på Västra Sicklaön: Dagens naturområden (vänster) och planerad bebyggelse (höger)
Exit mobile version