Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Så blir Finnboda instängd mellan 6 olika bygg- & trafikprojekt

Grannarna i Finnboda trodde kanske att Finnboda pirar och Finnboda udde är de sista byggprojekten i trakten. Sanningen är att inte mindre än 6 bygg- & trafikprojekt kommer påverka grannarnas livskvalitet i form av olägenheter under projekten samt närhet till natur, utsikt, bullernivå och ljusinsläpp därefter.

Här kommer därför en översikt över alla projekt:

Karta över framtida byggprojekt runt Finnboda i Nacka.

Vad händer i väst?

Idag ligger väster om Finnboda den populära Finnboda förskolan, etableringslägenheterna för studenter, miniskogen Engelska parken mellan Danvikshem och Vilans skola, Finnboda varvs tidigare marketenteri samt ovanför seniorboendet, rekreationsområdet Norra platån / Vidablick och förfallna ingenjörsvillan bakom Danvikshem.

(1) Etableringsområde för Östlig förbindelse

Möjlig dragning av Östra förbindelsen via Kvarnholmen, Finnberget, Finnboda och Henriksdalsberget.

Marken som idag används för Finnboda förskolan och tidigare ungdomsbostäderna är reserverad för Östlig förbindelse som antas gå i en tunnel under Kvarnholmen, Finnboda och Henriksdal. Marken kan användas för etableringsanläggningar och skaktningsmassor för Östra förbindelsen.

Tidsplan: Ett beslut om projektet tas först i slutet av 2017 inom Sverigeförhandlingen. Tidsplanen är alltså ännu oviss.
Möjlighet att påverka: Förra året hölls ett samråd för projektets miljöpåverkan.
Olägenheter: Stök, ful utsikt och buller (sprängningar, grävarbeten, transportarbeten).
Mer information: Nacka kommun stöttar projektet, Trafikverkets information, Sverigeförhandlingen

Idé om hur husen väster om Finnboda skulle kunna se ut.

(2 a) Planprogrammet för Henriksdal: Nytt bostadsområde väster om Finnboda

Förskolan och tidigare ungdomsbostäderna rivs. Istället vill HSB uppföra fyra bostadskvarter med c:a 300 lägenheter.

Tidsplan: Start ovisst pga beroendet Östlig förbindelse. Marken ligger dock inom planprogrammets andra etapp och skulle kunna bli verklighet om 4 till 8 år.
Olägenheter: Stök och buller under projekteringen. Nya byggnader kan påverka ljusinsläpp och utsikt mot ödekyrkogården och Engelska parken bakom.
Möjlighet att påverka: Samråd för planprogrammet hölls våren 2017 (endast brf Finnboda port yttrade sig – positivt). Samråd för detaljplan längre fram.
Mer information: Nacka kommuns information

(3) Finnboda Trädgårdar

Tre hus som ska uppföras mellan seniorboendet och Engelska parken ovanför Finnboda.

Natur- och rekreationsområdet Norra platån på höjden bakom Danvikshem kommer bebyggas

Tidsplan: Planerna har överklagats av grannarna i seniorhuset bakom Danvikshem. HSB har beräknat att projektet tar c:a 35 månader att förverkliga.
Olägenheter: Stök och buller under projekteringen. Nya byggnader kan stänga ute ljusinsläpp och utsikt mot Engelska parken och Norra platån.
Möjlighet att påverka: Samråd hölls 2005/6 och 2009.
Mer information: Nacka kommuns information

Vad händer i syd?

Söder om Finnboda: Kvarnholmsvägen och nyckelbiotopen Trolldalen

Söder om Finnboda går Kvarnholmsvägen med c:a 9.000 fordon per dygn. Ovanför ligger nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget med sina c:a 55 rödlistade arter.

(2b) Planprogrammet för Henriksdal: Trolldalen skövlas för nytt bostadsområde

Bebyggda Trolldalen och Finnboda port sedda från Finnberget .

Nacka kommun vill skövla skogen / nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget och istället bygga c:a 500 bostäder på nivån med träden ovanför Kvarnholmsvägen mittemot Finnboda port och på krönet.

Tidsplan: Marken ligger inom planprogrammets andra etapp och skulle kunna bli verklighet om 4 till 8 år.
Olägenheter: Stök och buller under projekteringen. Nya byggnader kan stänga ute ljusinsläpp. Utsikt består av nya byggnader. Värdefullt naturområde förstörs.
Möjlighet att påverka: Samråd för planprogrammet hölls våren 2017 (endast brf Finnboda port yttrade sig – positivt, däremot 400 synpunkter från grannar runtomkring). Samråd för detaljplan längre fram.
Mer information: Information från Nätverket Bevara Trolldalen samt Nacka kommun

(4) Trafikexplosion på Kvarnholmsvägen: 27.000 fordon / dygn

Eftersom befolkningen på Västra Sicklaön kommer öka från c:a 7.000 personer idag till runt 25.000 personer plus 2.000 arbetsplatser 2030, så har Nacka kommun beräknat att trafiken på Kvarnholmsvägen ökar från c:a 9.000 fordon / dygn idag till c:a 27.000 fordon 2030.

Tidsplan: Förtätningen av Västra Sicklaön sker successivt fram till 2030.
Olägenheter: Trafikbuller, avgaser, farliga partiklar, osäkra skolvägar, sämre framkomlighet för bilar och bussar.
Möjlighet att påverka: Lämna synpunkter senast 16 juni på Nackas förslag till ny översiktsplan.
Mer information: Befolkningsprognos samt trafikprognos.

Vad händer i öst?

Öster om Finnboda ligger s.k. Skatberget (västra Finnberget) med en lummig brant som uppskattas av barnen. Därtill kommer de röda arbetarbostäderna från tidigare superfosfatfabriken i Gäddviken, det s.k. LAN-huset som inhyser Kvarnholmen Hostel och Gäddvikens rondell.

(5) 250 nya bostäder på Skatberget / västra Finnberget

Naturmarken Skatberget mellan brf Finnberget och Finnboda / Gäddvikens röda trävillor / Kvarnholmsvägen ska bebyggas med c:a 250 bostäder i hus på 7-10 våningar och förskola.

Tidsplan: Beslut att anta planförslaget bedöms kunna fattas i kvartal 2 2021.
Olägenheter: Stök och buller under projekteringen. Antagligen liten påverkan på ljusinsläpp och utsikt. Värdefullt naturområde förstörs.
Möjlighet att påverka: Det blir antagligen ett samråd därefter.
Mer information: Nacka kommuns planbesked.

Gestaltningsidé för Kvarnholmsvägen 52.

(6) Rivning av LAN-huset

LAN-huset som idag inhyser kontor och Kvarnholmen Hostel ska rivas och ersättas med ett bostadshus med 100-150 lägenheter.

Tidsplan: ?
Olägenheter: Stök och buller under projekteringen. Antagligen liten påverkan på ljusinsläpp och utsikt.
Möjlighet att påverka: Det blir antagligen ett samråd.
Mer information: Genova förvärvar LAN-huset

(2 c) Planprogrammet för Henriksdal: Ny bilväg i backen från Trolldalen

När Nacka kommun skövlar nyckelbiotopen Trolldalen för att uppföra c:a 500 lägenheter vill man skapa en vägförbindelse mellan rondellen i Gäddviken och husen på Henriksdalsberget mittemot Finnboda port.

Tidsplan: Marken ligger inom planprogrammets andra etapp och skulle kunna bli verklighet om 4 till 8 år.
Olägenheter: Stök och buller under projekteringen. Trafikbuller, utsikt över bilväg och mer trafik på Kvarnholmsvägen därefter.
Möjlighet att påverka: Samråd för planprogrammet hölls våren 2017 (endast brf Finnboda port yttrade sig – positivt, däremot 400 synpunkter från grannar runtomkring). Samråd för detaljplan längre fram.
Mer information: Information från Nätverket Bevara Trolldalen samt Nacka kommun

Var det allt?

Svårt att säga. Enligt Nacka kommun ska hela Västra Sicklaön bli tät stat. Så både natur- och rekreationsområden som tillfälligt bebyggd mark och gamla byggnader kan ryka framöver.

Möjlighet att påverka: Fram till 16 juni kan du lämna synpunkter på Nackas översiktsplan.

Exit mobile version