Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Senast 16 juni: Mall för att lämna synpunkter på Nackas nya översiktsplan för Västra Sicklaön

Fram till 16 juni kan du som privatperson men även bostadsrättsföreningar lämna synpunkter på Nackas nya översiktsplan. Den förespråkar att skapa en tät stad i Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda och Kvarnholmen där befintliga natur- och rekreationsområden kan exploateras i framtiden.

Vad säger översiktsplanen?

Karta med Nacka kommuns översiktsplan där all natur och rekreationsytor (utom Ryssbergen) på Västra Sicklaön ska bebyggas

Översiktsplanen är en inriktning för hur vår närmiljö kommer att förändras framöver och säger sig vilja värna om “natur och vatten för rekreation och biologisk mångfald” samt “ett effektivt och klimatanpassat transportsystem”. Men det gäller inte Västra Sicklaön (dvs. Kvarnholmen, Saltsjöqvarn, Henriksdalsberget, Finnboda, Finnberget, Henriksborg, Danvikshem etc). Istället

1 / 12

Vad har vi synpunkter på?

När planprogrammen för Kvarnholmen, Henriksdal, Danvikshem och Finnboda samt en handfull mindre planförslag på vår halvö (c:a 1,2 km²) är förverkligade kommer

Det i sin tur medför att

Natur- och rekreationsytor på Västra Sicklaön vi vill har kvar.

Vad vill vi istället?

Därför vill vi att Nacka kommun ändrar förslaget till ny översiktsplan så här:

  1. Västra Sicklaön redovisas som medeltät stadsbebyggelse istället för tät stadsbebyggelse.
  2. Värdefulla naturområden och uppskattade rekreationsytor (se de blå knapparna nedanför) listas och undantas från framtida exploatering.

Hur kan du lämna synpunkter?

Synpunkter framförs skriftligt senast den 16 juni 2017. Gör så här

Exit mobile version