Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Medborgarförslag om naturreservat i Trolldalen

Trolldalen sedd från Svindersviks brygghus

Trolldalen sedd från Svindersviks brygghus

En granne från Kvarnholmen har i februari lämnat in ett medborgarförslag om ett naturreservat som omfattar Trolldalen och Ryssbergen. Förslaget behandlas av Kommunstyrelsen i veckan.

“De höga naturvärdena har påpekats i många andra sammanhang, men jag vill återigen upprepa att de härbärgerar flera rödlistade arter, innehåller oersättlig urskog / gammelskog (som ska skyddas enligt EU-direktiv), upprätthåller artsamband…”, skriver grannen i sitt medborgarförslag.

Förslaget är angeläget eftersom Nacka kommun vill exploatera delar av Ryssbergen och upp till 50 % av Trolldalen.

Karta över Trolldalen efter alla tre etapper i exploateringen samt att ytan som är kvar består till stora delar av branter (orange) och klippor (lila).

Oinformerat stadsledningskontor

Stadsledningskontoret påstår att ett sånt naturreservat skulle vara omöjligt av två anledningar:

1. Man säger att områdena ligger för långt från varandra

Om man inkluderar hela Svindersviken i naturreservatet så skulle det finnas ett markbundet samband.

Men samband mellan olika naturområden skapas inte bara av mark som underlättar för växter utan även av vatten och luft som inte alls är något hinder för fåglar, fladdermössen som rör sig över viken, insekter, pollen och frön som sprids med luften m.m. Vatten- & luftvägen är det inte ens 400 meter mellan Trolldalen och Ryssbergen.

Tvärtom så skulle kommunen kunna stärka sambanden med hjälp av s.k. ekodukter där naturen genas av vägar, t.ex. vid Nacka båtklubb, Ryssbacken i Marinstaden och s.k. Dockan i innersta delen av Svindersviken som kommunen ständigt överlåter till lagring av schaktningsmassor m.m.

Ett bra exempel för att det är möjligt är Ekbacken i Hammarby sjöstad som ingår i Nackareservatet men som klipps av från reservatet genom Hammarby fabriksväg / infarten till Södra länken. En ekodukt skapar en länk mellan de två.

Ekbacken och Nackareservatet skärs av genom bilvägar men kopplas ihop med en ekodukt.

2. Man säger att Trolldalen (8 ha) är för litet för att bli naturreservat

Det finns inga undre gränser för hur stort ett reservat ska vara. I Storstockholm finns det många reservat som är mellan 2 och 8 ha stora, däribland Gömsta ängs naturreservat (5 ha) i Huddinge kommun och Skansholmen (2 ha) i Ekerö kommun.

Möjlig avgränsning av ett naturreservat i Trolldalen och runt Henriksdalsringen

Om man inkluderar hela naturen runt Henriksdalsberget så skulle Trolldalen som eget reservat vara närmast 19 ha stort, alltså större än planerade naturreservatet i Ryssberget som är bara 13,6 ha stort.

Medborgarförslaget kommer få avslag – men kan komma tillbaka i ny form

I Kommunstyrelsen sitter fortfarande

Medborgarförslaget kommer alltså att få ett avslag om inte ärendet skjuts upp.

Men kanske ett nytt medborgarförslag kommer inom snar framtid att dyka upp för att behandlas av nya majoriteten.

Exit mobile version