Planprogrammet för Henriksdal: Trafiken på Kvarnholmsvägen tredubblas till 27.000 fordon/dag

Kvarnholmsvägen sedd från Henriksdalsviadukten

Fram till 17 mars kan du lämna in synpunkter på Nackas planförslag för Henriksdal. Enligt kommunens kommer trafiken på Kvarnholmsvägen genom Kvarnholmen, Finnboda & Henriksdal öka stegvist från dagens 9.500 till 27.000 fordon/dygn om 12 år. Planförslaget ifrågasätter inte att så mycket biltrafik genom våra bostadsområden. Det finns inte heller analyser om hur buller, avgaser och partiklar ökar.

VIKTIGAST FÖRST

-> Läs Nacka kommuns planprogram för Henriksdal (pdf)
-> Ladda ner mall för synpunkter på trafik, kommunikationer och exploatering av skogen Trolldalen (pdf)
-> Information om hur du lämnar in synpunkter

Trafiken på Kvarnholmsvägen trefaldigas

Enligt Nacka kommuns planförslag för Henriksdal (sidan 42) är trafikmängden på Kvarnholmsvägen som uppmättes 2012 runt 9.500 fordon / dygn.

Öppningen av Svindersviksbron mellan Kvarnholmen och Ryssbergen, inflytt till Kvarnholmen, Gäddviken, Finnboda och Danvikshem utifrån de planförslagen som redan är beslutade (och outvecklade kommunikationer) gör att trafikmängden kommer att öka till c:a 21.500 fordon/dygn år 2030.

Ytterligare 1.400 – 1.700 lägenheterna (c:a 5.100 nya grannar) plus c:a 1.000 arbetsplatser som inkluderas i planförslaget för Henriksdal ökar trafikmängden ytterligare med c:a 25 % till 27.000 fordon/dygn. Som jämförelse ska nämnas de c:a 55.000 fordon/dygn på Värmdöleden mellan trafikplatserna Henriksdal och Lugnet. Information om hur du lämnar in synpunkter

Trafiken genar våra bostadsområden

Kvarnholmsvägen ligger idag på relativt säkert avstånd från våra bostadsområden med några undantag:

Kvarnholmsvägen 2017 mellan Svindersviksbron och Värmdöleden
Bostadsområden och skolor som 2017 ligger nära Kvarnholmsvägen (rött): Husen i Gäddviken (röda trävillorna + gula ingenjörsvillan) (1), Finnberget (2), Finnboda port (3), Finnboda förskola (4) och Vilans skola (5).

När Kvarnholmen, Gäddviken, Finnboda och Henriksdal är färdigbyggda kommer flera tusen grannar att bo vid vägen:

Bostadsområden och skolor som ligger nära Kvarnholmsvägen (rött) 2030: Kvarnholmens platå (1), Kvarnholmsskolan (2), centrumet i Spisbrödsfabriken (3), nya bostadsområdet i Gäddviken (4), nya bostadsområdet i Trolldalen, nya bostadsområdet i Finnboda och runt Vilans skola (5), samt stadsgatan mellan Henriksborg och Henriksdalsberget (6).
Bostadsområden och skolor som ligger nära Kvarnholmsvägen (rött) 2030: Kvarnholmsskolan (1), Kvarnholmens platå & centrum (2),  nya bostadsområdet i Gäddviken (3), gamla bostäderna i Gäddviken (4), Finnberget (5), nya och gamla bostadsområdet i Finnboda (6), nya bostadsområdet i Trolldalen (7), nya bostadsområdet nedanför Henriksdalsberget (8) och Henriksborg (9).

Det känns inte helt tidsenligt att leda de här trafikmängderna genom bostadsområden, speciellt inte när Kvarnholmsvägen utmålas som stadsgata med butiker, uteserveringar, kontor, föreningslokaler, bänkar, planteringar och konstverk för att skapa stadsliv. Information om hur du lämnar in synpunkter

Illustration visar hur Kvarnholmsvägen skulle kunna se ut enligt planprogrammet för Henriksdal
Vacker illustration visar hur Kvarnholmsvägen skulle kunna se ut. Men var är de 27.000 fordon på bilden?

Konsekvensanalyser för buller, avgaser och partiklar saknas

Tredubblingen av trafiken betyder också att buller, farliga luftburna partiklar och kvävedioxid kommer att öka. Något som är en potentiell hälsofara. Men planförslaget saknar konsekvensanalyser. Allt skjuts upp på kommande detaljplaner. Kommunen beslutar alltså om ett planprogram utan att verkligen veta hur de negativa konsekvenserna blir.

Bullerkarta visar ljudnivå för dygn i Henriksdal, Finnboda, Finnberget och Saltsjöqvarn
Bullerkarta visar att bostäder nära Kvarnholmsvägen, Danvikshemsvägen och Värmdövägen redan idag har höga bullernivåer.

Däremot talar Nacka kommun om några åtgärder i planförslaget för att begränsa de här problemen:

 1. Grönområden och träd bör sparas mellan de nya bostadshusen eftersom man tror att vegetation kan ta hand om avgaser och farliga partiklar.
 2. Verksamheter i bottenvåningen: En åtgärd att hantera bullret är att delar av Kvarnholmsvägen föreslås ha verksamheter (butiker, caféer, kontor och förskolor) i bottenvåningen.
 3. Barnen skyddas: Vilans skola flyttas bakom ödekyrkogården. Men hur blir det med Kvarnholmsskolan?

Framkomligheten kan ta stryk

I planförslaget är Nacka kommun medveten om att framkomligheten kan ta stryk när 27.000 fordon/dygn trafikerar Kvarnholmsvägen. Åtgärder som föreslås är:

 1. Minska bilismen: Kollektivtrafik och cykling ska uppmuntras genom dubbelriktad cykelbana och kollektivkörfält. Fast kommunen har inte levererat någon plan för utökad kollektivtrafik.
 2. Utreda korsningar & rondeller: Korsningen mot Värmdövägen vid Henriksdalsviadukten måste utredas tillsammans med Stockholms stad. De tre korsningarna / rondellerna på Kvarnholmsvägen närmast Värmdövägen ska utredas, avseende utformning och kapacitet.
 3. Parkering, angöring och infarter i och med tillkommande bebyggelse bör utföras inom respektive fastighet.
Kvarnholmsvägen sedd från Henriksdalsviadukten
Kvarnholmsvägen sedd från Henriksdalsviadukten

Nya barriärer & fara för barnen

Gångväg vid Vilans skola
Gångväg vid Vilans skola

Högtrafikerade Kvarnholmsvägen kommer att dela våra bostadsområden och minska möjligheten för gående att snabbt ta sig från ena sidan till den andra.

Kvarnholmsvägen korsas också av rådjur, våra utekatter och andra djur som rör sig mellan Ryssbergen – Trolldalen – Henriksdal / Henriksborg / Finnberget / Danvikshem.

Vägen för våra barn som ska ta sig till Vilans skola, Henriksdals förskola, Kvarnholmsskolan eller någon av de planerade förskolorna kommer också att vara farligare än idag. Redan idag klagar föräldrar över de höga hastigheterna som bilar åker i runt Vilans skola. Information om hur du lämnar in synpunkter

Våra synpunkter på planförslaget

Vi anser att Nacka kommun borde komplettera planprogrammet med det följande:

 • Detaljerade konsekvensanalyser för framkomlighet, buller, avgaser, partiklar och trafiksäkerhet.
 • Åtgärder för att minska antalet fordon på Kvarnholmsvägen genom färre nya lägenheter (t.ex genom att ta bort planerad bebyggelse från skogen Trolldalen), en utbyggnad av allmänna kommunikationer, åtgärder för att leda bort / bygga in genomfartstrafik i tunnel etc.
 • Åtgärder för minskade buller-, avgas- och partikelnivåer samt trafiksäkerhet.
 • Lös trafikproblemen redan i första etappen (0 till 4 år) istället för att vänta in vad som händer.

Så här lämnar du synpunkter på planförslaget senast 17 mars

Senast 17 mars ska du ha lämnat synpunkter på planförslaget:

 1. Skriv egna synpunkter eller skriv på en av våra mallar: Nätverket Bevara Trolldalens mall (pdf), Henriksdalsbergets grannars mall (pdf), Henriksborgs grannas mall (pdf)
 2. Skicka in per post (Nacka kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2012/294-214, 131 81 Nacka) eller via e-mail (registrator.plan@nacka.se. Skriv KFKS 2012/294-214 i ämnesraden)
 3. Eller lägg in synpunkter i 3D-kartan över Henriksdal.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: