Fridlysta dvärgfladdermöss upptäckta i nyckelbiotopen Trolldalen

I mitten av juni lånade en granne på Kvarnholmen en detektor på fladdermöss och lyssnade med den i hotade nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Svindersviken och Finnboda i Nacka.

Hon kunde identifiera att arten dvärgpipistrell eller dvärgfladdermus finns i Trolldalen. Den är fridlyst i Sverige liksom alla andra fladdermöss. Fladdermusen hittas också i hotade urskogen Ryssbergen mittemot Kvarnholmen.

Pipistrellus pygmaeus

”Dvärgpipistrellen börjar jaga, oftast i grupp, strax efter solnedgången. Flykten är snabb med tvära kast. Födan består huvudsakligen av tvåvingar (myggor, flugor) och fjärilar. Under flykten ger den ifrån sig ett hörbart, tickande läte”, står det på Wikipedia.

Nedanför finns en inspelning av en dvärgpipistrell:

Kommunen vill exploatera halva skogen

Trolldalen har ett stort antal naturvärdesträd, dvs träd som är minst 200 år gamla, uppnår en viss storlek och är värdar för rödlistade arter.

I Trolldalen påträffades många lågor och torrakor, tallticka, fnösketicka, rävticka, blomkålssvamp, vintertagging, grovticka och svartöra. Därtill svart praktbagge och reliktbock. Här växer också sällsynta buskar och gräs som surbjörnbär, grusslok, murrutan, skär kattost och vippärt.

Nacka kommun konstaterar i naturvärdesinventeringen att stora delar av Trolldalen är nyckelbiotoper, dvs. når högsta klassningen av naturvärden som när de förstörs inte kan återställas.

Ändå har Nacka kommun med röster från m, l kd, c, s och v röstat för att hslva skogen, alltdå 4 av 8 ha, ska exploateras. Kommunen skriver dessutom i start-promemorian för första etappen att exploateringen av Trolldalen inte innebär några större miljöörisker.

C:a 50 % av Trolldalen säljs ut till privata byggherrar

Kommunens ofullständiga naturinventering i Trolldalen

Troligtvis finns det fler fridlysta arter i Trolldalen men hittills har kommunen bara inventerat värdefulla träd.

I kommunens inventering via Pro Natura 2013 påpekas på sidan 8 av inledningen ”Fördjupad inventering behöver ske under sommarhalvåret i flera av delområden. Markfloran inom delområde 1 (…) bör dokumenteras under vår-försommar. (…) Om möjligt kan även insektlivet undersökas översiktligt eller med hjälp av fällor. (…) Inventering av vedsvampar bör kompletteras vad gäller arter med 1-åriga fruktkroppar (…)”. Det tyder på att naturvärdesinventeringen var ofullständig.

Ett svar till “Fridlysta dvärgfladdermöss upptäckta i nyckelbiotopen Trolldalen

  1. Nancy Granström

    Trött på alla politiker som inte förstår vikten av värna om sällsynta miljöer för andra levande väsen än oss människor. Fyll på med människans nödvändigheter där vi redan.

Kommentera