Negativ påverkan på natur & biologisk mångfald

Rödlistad ekticka på Svindersberg

Svindersberg har enligt Nacka kommuns inventering högt naturvärde utifrån förekomsten av över 150 år gamla tallar och ekar samt ett antal rödlistade arter.

Rödlistade oxtungsvampen på Svindersberg
Rödlistade oxtungsvampen på Svindersberg

Naturvärdesinventering intygar Svindersbergs höga naturvärde

Svindersbergs höga naturvärden har intygats genom en naturvärdesinventering som genomfördes 2017 av ecocom på uppdrag av Nacka kommun. Naturvärdet mäts på en skala på 1 till 4 där man tar hänsyn till t.ex. förekomsten av naturvärdesträd och naturvårdsarter.

Där konstaterades att berget består av tre delområden, s.k. naturvärdesobjekt:

 1. Delområde 1 (sluttningen mot Värmdöleden): Ädellövskog med ek, klibbal, ask och äldre tallar. Här ingår rester av trädgårdsplaneringar och en allé som ledde ner till Svindersviks gård. Bland växterna syns även enstaka rododendron, nypon, rönn, stensöta och stinknäva.
 2. Delområde 2 (bergets kröne): Hällmarkstallskog med inslag av ek, rönn, nypon och oxbär. Mycket ljung, blårsris och islandslav.
 3. Delområde 3 (sluttningen mot Värmdövägen): Ädellövskog med ek. Här hittar du även fyrkantig johannesört och rödsyra.
Karta med tre naturvärdesobjekt av högt naturvärde på Svindersberg i Nacka
Karta med tre naturvärdesobjekt av högt naturvärde på Svindersberg i Nacka

Naturvårdsarter på Svindersberg

På Svindersberg har ett antal naturvårdsarter konstaterats, alltså arter som är rödlistade (minskade bestånd), fridlysta (får inte plockas, skadas m.m.) eller är s.k. signalarter (arter som inte är hotade men som indikerar höga naturvärden):

 • Ask (rödlistad)
 • Tallticka (rödlistad)
 • Ekticka (rödlistad)
 • Oxtungsvamp (rödlistad)
 • Rutskinn (rödlistad)
 • Tornseglare (rödlistad)
 • Kopparödla (fridlyst)
 • Liljekonvalj (fridlyst)
 • Myskmadra (signalart)
 • Nordfladdermus (röslistad, fridlyst)
 • Dvärgpipistrell (fridlyst)
Signalarten myskmadra på Svindersberg
Signalarten myskmadra på Svindersberg

Nacka kommun kommer att behöva göra kompletterande inventeringar. Dels har den gjorda naturinventeringen bara varit medelintensiv som gör att man kan missa arter pga tidsbrist eller fel årstid för att vissa arter ska synas. Dels eftersom många intressanta arter har konstaterats på eller runt Svindersviken, av t.ex. insekter, fladdermöss (samtliga fridlysta och minskande bestånd på Sicklaön), kräldjur (samtliga fridlysta) och fåglar.

Rödlistade rutskinn på Svindersberg
Rödlistade rutskinn på Svindersberg

Inom 500 meters avstånd i främst Ryssbergen och i Trolldalen har man även konstaterat andra rödlistade arter: blekticka, kryddtofsskivling, skogsalm, grådådra, åkerkål, gatmålla, paddfot, almsnabbvinge, stare, silltrut, tornseglare mindre hackspett, duvhök, pilgrimsfalk och havsörn.

Kopparödla på Svindersberg i Nacka mellan Finntorg och Alphyddan
Kopparödla på Svindersberg i Nacka mellan Finntorp och Alphyddan

50 naturvärdesträd på Svindersberg

Sammanlagt 50 naturvärdesträd av åtta olika trädarter (ask, asp, ek, klibbal, lönn, parklind, sälg och tall) påträffas i eller strax utanför Svindersberg.

Naturvärdesträd är levande eller döda träd som har en uppskattad ålder av minst 150 år eller andra gynnsamma egenskaper som håligheter, rik förekomst av död ved och förekomst av rödlistad art.

Ihålig ek på Svindersberg kan vara intressant för insekter, fladdermöss och fåglar
Ihålig ek på Svindersberg kan vara intressant för insekter, fladdermöss och fåglar

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

%d bloggare gillar detta: