Negativa konsekvenser för barnen när Trolldalen exploateras

Exploateringen av Trolldalen har negativa konsekvenser för barnen eftersom Nacka kommun & SKB bebygger i den delen som används mest av skolor, förskolor och barnfamiljer.

Pedagoger och barn från Vilans förskola på väg in i Trolldalen från Henriksdalsbacken
Pedagoger och barn från Vilans förskola på väg in i Trolldalen från Henriksdalsbacken

Vilka barn nyttjar Trolldalen idag?

I slutet av 2020 bodde runt 1,520 personer mellan 0 och 18 år i s.k. nyckelkodsområdena Danviken (Saltsjöqvarn, Henriksborg, Danvikstrand), Henriksdalsberget, Finnberget, Kvarnholmen och Finnboda. Trolldalen besöks året runt av

 • Äldre elever och deras pedagoger på Vilans skola för att träna lagarbete och lösa problem på ett lekfullt sätt.
 • Yngre elever och deras pedagoger vid Vilans förskola, Finnboda förskola och Henriksdals förskola för att de ska lära känna närnaturen, lära sig att orientera sig i skogen och leka med det som skogen har att erbjuda.
 • Elever och pedagoger från förskolor på Södermalm för att barnen ska få motion, frisk luft och solljus.
 • Barnen på Ecomoriclub som anordnar aktiviteter för japanska barnfamiljer i naturen.
 • Barnfamiljerna på västra Sicklaön, främst från Henriksdalsringen, Finnboda, Saltsjöqvarn och Kvarnholmen för picknick, grillning, promenader m.m. utan att behöva planera länge i förväg, behöva ta bilen / bussen eller slösa tid på en lång väg.

Enligt Nacka kommuns prognos kommer år 2040 istället 4,114 personer mellan 0 och 18 år att bo i de fem närmaste bostadsområdena. Det är en uppgång med c:a 270 %. Så behovet kommer bara att öka.

Barnen från Vilans skola springer en förmiddag i Trolldalen
Barnen från Vilans skola springer en förmiddag i Trolldalen

Var rör sig barnen mest i Trolldalen?

Det är iögonfallande att skolorna och förskolorna rör sig idag mest i nordvästra delen av Trolldalen (blått på kartan), där Nacka kommun och SKB vill placera kvarter 1 och 2 i detaljplanen för Henriksdalsbacken.

Här rör sig barnen i Trolldalen i Nacka
Här rör sig barnen i Trolldalen i Nacka

Förklaringen kan vara att “blå området”

 • Har rikligt med död ved från både tallar och lövträd för att bygga kojor (K på kartan), träborgar och vindsskydd med.
 • Ligger närmare förskolorna, skolorna och bostadshusen, det vill säga att det inte tar så lång tid att komma hit och undervisnings- respektive fritiden äts inte upp av vägen hit.
 • Är mer lättillgängligt och ofarligare, alltså mindre brant eller klippigt med risk för att barnen skadar sig eller faller över ett stup.
 • Är mer intressant som lekplats eftersom det finns många träd här att gömma sig bakom eller klättra i, rikligt med blåbär, lingon, ekollon, tallkottar, svampar, löv och skogsblommor att samla, pölar (markerade med P på kartan) att bygga dammar i, trampa i eller knäcka istäcke på under vintern (m.m.)
Barnen från Vilans skola och förskola har byggt en träkoja

Hur påverkas barnen under byggtiden 2025-31?

Under byggtiden kommer Trolldalen överhuvudtaget inte kunna användas i rekreationssyften av vare sig barn eller vuxna eller av områdets skolor och förskolor i pedagogiska syften eftersom:

 • Delar av Trolldalen kommer att spärras av med stängsel av säkerhetsskäl.
 • Transporter, sprängningar och byggarbeten kommer skapa en bullrig och dammig miljö som man ska ta sig förbi för att komma till den delen av Trolldalen som ska vara kvar efter planprogrammets etapp 1-3. Men även där kommer man inte kunna undkomma bullret.

Hur påverkas barnen efter inflyttningen 2031?

Naturen som är kvar efter exploateringen i detaljplanen för Henriksdalsbacken och kommande etapp 2 och 3 kommer att

 • Vara för liten (c:a 4-5 ha) jmf med dagens 8 ha för att ge känslan att vara i skogen, komma bort från staden, slippa stadens buller, avgaser och damm och behöva lära sig att orientera sig i. Kommunen skriver själv i detaljplanen (sidan 21) att ”upplevelsen av att vara långt in i skogen kommer (…) att minska” då förslagen bebyggelse kommer bli synlig även inne i skogen”.
 • Vara mindre tillgängliga – klippigare (orange området på kartan) och brantare (röda området på kartan). Pedagoger och föräldrar kommer att dra sig för att ta barnen hit.
Mindre säker skogsyta till barnen när nästan halva Trolldalen exploateras
Mindre säker skogsyta till barnen när nästan halva Trolldalen exploateras
 • Kommer att vara fattigare: Färre träd (mycket är ju klippor och branter), mindre död ved att bygga kojor med, mindre bär, blommor, svampar och löv, inga pölar och antagligen många färre skogsfåglar, rådjur, ekorrar, insekter och andra djur att spana på.
 • Ligga längre bort. Idag är det c:a 122 m från ICA Nära Henriksdal till ingången till Trolldalen. Efter exploateringen är det 200 – 400 m till oexploaterade delen beroende på hur tillgänglig, säker och skogsliknande miljö som önskas.

Samtidigt kommer luftkvalitén i Henriksdal, Saltsjöqvarn och Finnboda att försämras eftersom trafiken på Kvarnholmsvägen ska öka från 9500 fordon/dag år 2012 till 24000 fordon/dag år 2030.

Världshälsoorganisationen WHO har i en aktuell rapport påvisat att 93 % av barnen under 15 år i världen utsätts för luftföroreningar som ligger över Världshälsoorganisationens riktlinjer. Matilda van den Bosch, en av forskarna bakom en annan studie säger så här: ”(…) våra resultat visar att fler grönområden i bostadsområden och runt skolor gynnar barns tidiga utveckling och ger potentiellt även hälsofördelar för resten av livet.”

Säkra skolvägen till Vilans skola försvinner

Barnen från Henriksdalsringen behöver idag inte korsa någon bilväg för att ta sig till Vilans skola eftersom det finns en gångtunnel under Henriksdalsringen och en under Henriksdalsbacken.

Barnen kommer istället att behöva korsa två övergångsställen i Henriksdalsringen (trafikökning med 10 %) och Henriksdalsbacken (trafikökning med c:a 1000 fordon /dag).

Biltrafiken på Kvarnholmsvägen kommer fördubblas till 24000 fordon/dag år 2030 och därmed bidra till trafikstockningar, osäkrare skolvägar, sämre luft och med buller
Biltrafiken på Kvarnholmsvägen kommer fördubblas till 24000 fordon/dag år 2030 och därmed bidra till trafikstockningar, osäkrare skolvägar, sämre luft och med buller

Trolldalen som alternativ till minskade skolgården

Idag har barnen på Vilans skola och förskola samt Finnboda förskola intill en mycket generös utemiljö med skolgård, bollplan, skogsdungar mot Danvikshems äldreboende och mot Danvikshemsvägen samt Trolldalen på gångavstånd.

I planprogrammet för Henriksdal (sidan 78-79) föreslås för etapp 2 att riva nuvarande Vilans skola och förskola samt Finnboda förskola och ersätta dessa med en ny skolbyggnad (se röd byggnad på kartan) och förskolor i bostadshusens entréplan.

Skolgården blir ytan framför skolbyggnaden. Utbildningsnämnden i Nacka kommun har därför påpekat i synpunkterna på planprogrammet för Henriksdal att föreslagna skoltomterna inte ger tillräckligt med skolgårdsyta som borde vara minst 10 kvm per barn.

För att komma runt de här bestämmelserna vill Nacka kommun räkna in branten mot Danvikshem och ödekyrkogården på Kvarnholmsvägen som skolgård.

Kartan visar framtida skolan i Henriksdal (rött) som ska ersätta dagens Vilans skola. Förskolorna kommer placeras i gatuplan på intilliggande bostadshus (grått). Skolgården blir minimal.
Kartan visar framtida skolan i Henriksdal (rött) som ska ersätta dagens Vilans skola. Förskolorna kommer placeras i gatuplan på intilliggande bostadshus (grått). Skolgården blir minimal.

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

%d bloggare gillar detta: