Nacka kommun missade 50 % av de värdefulla arterna i Trolldalen

Nacka kommun ska 4e kvartalet hålla samråd för detaljplanen för Henriksdalsbacken inkl. Trolldalen. I inventeringen av naturen missade man dock hälften av de skyddade arterna.

2013 gjorde Nacka kommun en första naturvärdesinventering inför samrådet för planprogrammet för Henriksdal. Den var enligt en gammal standard och ofullständig varför 7 föreningar och nätverk krävde våren 2021 en ny naturvärdesinventering inklusive artinventeringar.

Naturinventeringar som gjordes av boende, hobbyekologer, naturfotografer, miljöorganisationer m.fl. visade nämligen att det finns över 50 rödlistade, fridlysta eller signalarter i Trolldalen och omedelbara närheten.

Kommunens tjänstemän och politiker svarade aldrig på kravet från de 7 organisationerna.

Alliansen röstade ner förslaget

Nackalistan lämnade därför in kravet på nya och kompletterande inventeringar som ett politikerinitiativ i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Styrande moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna och centerpartiet röstade ner förslaget. Nackalistan, socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och sverigedemokraterna röstade däremot för.

Ny inventering missade hälften av värdefulla arterna

Alliansen röstade ner förslaget eftersom man 2020 utan att boende, miljöorganisationer och oppositionspartier informerades lät Pro Natura att göra en ny naturvärdesinventering samt Caluna göra en inventering av rödlistade fåglar som häckar i Trolldalen och runtom.

Den nya inventeringen visade sig innehålla nya brister varför denna gången 10 föreningar och nätverk från Nacka och Stockholm lämnade in nya krav på att utreda dessa brister innan detaljplanen går på samråd i slutet av 2021:

10 föreningar kräver att kommunen gör en bättre naturvärdesinventering

Så här ser skrivelsen ut som skickades till ansvariga för att ta fram detaljplanen för Henriksdalsbacken och samliga ordinarie ledamöter i miljö- och stadsbyggnadsnämnden:

Nätverket Bevara Trolldalen!, Naturskyddsföreningen, Förbundet för Ekoparken, Katarina Hembygdsförening m.fl. har tagit del av nya naturvärdesinventeringen för Henriksdal som Pro Natura på uppdrag av Nacka kommun genomförde i april 2020 inför samrådet för detaljplanen för Henriksdalsbacken inkl. skogen Trolldalen.

Vi ser främst två brister som borde åtgärdas inför samrådet i fjärde kvartalet 2021:

1. Kompletterande artinventeringar saknas

På sidan 6 nämner Pro Natura att en ”fördjupad artinventering av svampar ingår i uppdraget men detta kommer utföras som en komplettering under sommaren / hösten 2020″. Har en sådan inventering gjorts?

På sidan 40 påpekar Pro Natura att fler naturvårdsintressanta insekter kan finnas, ”varför naturvärdesbedömningarna i objekt 5, 6, 7, 10 och 11 är preliminära”. Kommer en sådan inventering av att genomföras?

I området observerades dessutom kopparödlan och minst tre fladdermusarter. Dessa är enligt artskyddsförordningen (2007:845) fridlysta. Kopparödlorna och fladdermössen har rapporterats in i Artportalen. När det gäller Ryssbergen gjordes därför en kräldjursinventering och fladdermusinventering. Kommer Nacka kommun att genomföra dessa inför samrådet enligt krav i artskyddsförordningen?

Inspelning av nordfladdermus i Trolldalen

2. Rapporten har utelämnat c:a hälften av naturvårdsarterna

Naturvärdesbedömningar utgår från bedömningsgrund art och bedömningsgrund biotop. Bedömningen av naturvärdesklassen saknar alltså dels eventuella arter från punkt 1. dels har vi sett en signifikant skillnad mellan naturvårdsarterna som Pro Natura har redovisat i rapporten och naturvårdsarter som rapporterades in i Artportalen.

Ett exempel är naturvärdesobjekt 8 som enligt nya naturvärdesinventeringen får naturvärdeklass 3. Pro Natura redovisade 5 naturvårdsarter. I Artportalen hittas ytterligare 8 naturvårdsarter:

 • hasselticka
 • vätteros
 • myskbock
 • grovticka
 • blompraktbagge
 • tallticka
 • kopparödla
 • lundbräsma
Signalarten hasselticka i Trolldalen i Henriksdal, Nacka
Signalarten hasselticka i Trolldalen

Ett annat exempel är naturvärdesobjekt 9 som enligt nya naturvärdesinventeringen får naturvärdeklass 2. Pro Natura redovisade 3 naturvårdsarter. I Artportalen hittas ytterligare 4 naturvårdsarter:

 • ekticka
 • blomkålssvamp
 • rutskinn
 • axveronika
Rödlistade axveronika i Trolldalen i Henriksdal, Nacka
Rödlistade axveronika i Trolldalen

Ett tredje exempel är naturvärdesobjekt 5 som enligt nya naturvärdesinventeringen får naturvärdeklass 2. Pro Natura redovisade 5 naturvårdsarter. I Artportalen hittas ytterligare 5 naturvårdsarter:

 • oxtungsvamp
 • barkticka
 • ekticka
 • blodticka
 • matt blombagge
Rödlistade oxtungssvamp i Trolldalen

Naturvärdesinventeringen borde därför skyndsamt inför samrådet kompletteras och preliminära naturvärdeklassningen eventuellt justeras. Bristande naturvärdesinventeringen och avsaknad av artinventeringar kan komma att bli föremål för eventuell överklagan av detaljplanen.

Hälsningar

Nätverket Bevara Trolldalen!: Konstantin Irina (Saltsjöqvarn), Malena Engström (Finnberget), Amanda Midhamre (Saltsjöqvarn), Pernilla Axelsson (Henriksdalsringen), Angela Ahola (Henriksdalsringen), Vibeke Bouchette (Finnbodaberget), Johannes Gammelgaard Lauritsen (Henriksdalsringen)

Katarina Hembygdsförening

Naturskyddsföreningen Nacka

Förbundet för Ekoparken

Nacka Miljövårdsråd

Nätverket Rädda Svindersberg: Gabriela Maya, Sara Lind-Palmer, Elvira Emne, Rostam Persson

Föreningen Rädda Hammarbyskogen

Nätverket Rädda Ryssbergen: Annika Drougge

Nätverket Hela Nacka: Eva Nisser

Nätverket Stockholms Parkförsvar: Birgitta Palmertz

Kommentera