Negativa konsekvenser på naturvärden och biologisk mångfald

Ekticka i Trolldalen på Henriksdalsberget

Att exploatera Trolldalen inom detaljplanen och de kommande två etapperna har negativa konsekvenser på naturvärden och den biologiska mångfalden. Kommunen skriver själv i planbeskrivningen:

Ett genomförande av planförslaget kommer att medföra en påtaglig negativ påverkan på naturmiljön och de arter som är knutna till denna (sidan 13) vilket (…) innebär en förlust för biologisk mångfald (sidan 18).

Tre naturvärdesinventeringar intygar höga naturvärden

Inventeringar av naturen intygar Trolldalen hög naturklassning:

 • 2012 genomförde Skogsstyrelsen en inventering i naturvärdesobjektet N250-2012, där man konstaterade höga naturvärden.
 • 2013 och 2014 genomförde Pro Natura på uppdrag av Nacka kommun en inventering där man konstaterade naturvärdesklass 1 (nyckelbiotop) i delområde 1 samt naturvärdesklass 2 (naturvärdesobjekt) i delområde 2.
 • 2020 genomförde Pro Natura på uppdrag av Nacka kommun en naturvärdesinventering enligt senaste NKI-standard där de berörda delområden har högt eller påtagligt naturvärde.
Naturvärdeklasser i Trolldalen enligt Pro Naturas inventering 2020.
Naturvärdeklasser i Trolldalen enligt Pro Naturas inventering 2020.

2013 skrev Pro Natura att två delområden i Trolldalen har nyckelbiotopsklass och att “områdets status från kommunalt naturvårdsobjekt bör också höjas till regionalt värde”. Länsstyrelsen rekommenderade 2017 att lämna Trolldalen opåverkad för att kunna bli nyckelbiotop: “Om naturvårdsobjekt lämnas opåverkade kan de med tiden bli nyckelbiotoper”.

630 träd kommer skövlas i Trolldalen & Henriksdalsbacken

I Trolldalen finns enligt Pro Naturas inventering c:a 150 naturvärdesträd. Det är jätteträd, mycket gamla träd och grova håltråd som andra arter, däribland fåglar, insekter och fladdermöss är beroende av. Drygt 100 grova döda träd är dessutom särklassigt högre än i tidigare trädinventeringar på Sicklaön med undantag för Ryssbergen.

C:a 30-40 naturvärdesträd, mest tallar men även 5-6 ekar, kommer skövlas inom detaljplanen för Henriksdalsbacken. Därutöver skövlas c:a 590 – 600 vanliga träd.

Snöklädda tallar i skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken
Snöklädda tallar i Trolldalen

Drygt 50 rödlistade, fridlysta & signalarter i Trolldalen

I Pro Naturas naturvärdesinventering och svampinventering (2013, 2014 och 2020), Callunas fågelinventering (2020) och rapporter i SLU:s Artportalen observerades i Trolldalen

 • 6 rödlistade fåglar (björktrast, grönfink, gråkråka, stare, svartvit flugsnappare, tornseglare), den i Skogsvårdslagen prioriterade skogsduvan och 3 arter med minskade bevarandetrend (bergfink, gråsparv, rödstjärt) som häckar här. Ytterligare 19 fågelarter, bl.a. rödlistade fiskmås och mindre hackspett har observerats här.
 • 6 fridlysta arter: Blåsippa, liljekonvalj, kopparödla, nordfladdermus, dvärgpipistrell och större dvärgfladdermus. Fridlysta växter får inte plockas, skadas eller grävas upp. Fridlysta djur får inte dödas, skadas eller fångas.
 • 13 rödlistade arter: Tallticka, ekticka, rutskinn, oxtungsvamp, kantdyna, svartöra, axveronika, slåtterfibbla, vippärt, guldlocksmossa, reliktbock, matt blombagge och nordfladdermus. Rödlistning betyder att arten hotas av att dö ut.
 • 19 arter som enl. Skogsstyrelsen signalerar höga naturvärden: Björksplintborre, jättesvampmal, blompraktbagge, myskbock, storblodbi, barkticka, blodticka, rostticka, rävticka, hasselticka, grovticka, spröd vaxskivling, blomkålssvamp, mandelriska, lundbräsma, lundelm, svart trolldruva, tjärblomster och vätteros.

Rödlistade och fridlysta arter som fladdermöss, kopparödlan, liljekonvalj, blåsippan m.m. verkar inte ha något skydd alls i Nacka om man hela tiden tillåter exploatering av ett detaljplansområde med förekomst av naturvårdsarter med hänvisning till att det inte hotar totala beståndet.

Europeiska kommissionens vägledning och ett antal domstolsbeslut på senare tid har varit tydliga: Skyddet för arter gäller vartenda exemplar av arten.

Ofullständiga natur- och artinventeringar

Nacka kommun valde ambitionsnivån medel för natur- och artinventeringarna som gjorde i Trolldalen. På det sättet missades nästan halva antalet rödlistade, fridlysta och signalarter men rapporterades alltså in av boende, hobbyekologer och hobbyekologer i Artportalen.

I Pro Naturas naturvärdesinventering 2020 påpekas på flera ställen att naturvärdesbedömningen är preliminär eftersom en ingående insektsinventering i sydvända slänten saknas.

Fridlysta nordfladdermus identifierades med ljuddetektor i Trolldalen

Det saknas också en kräldjursinventering och en fladdermusinventering trots att kopparödla och tre fladdermusarter observerades i delområdet 8. Kommunen vill göra en nödvändig artskyddsutredning för fågel men skjuter upp det till granskningsskedet efter samrådet.

Trolldalen är en spridningskorridor

Detaljplanen ihop med övriga på västra Sicklaön leder till ”negativa konsekvenser för spridningssambanden” (sid 18 i planbeskrivningen). Trolldalen har nämligen redan 2014 identifierats som spridningsväg mellan ädellövmiljöer och spridningsväg mellan barrskogsmiljöer.

Att så många naturvårdsarter samt både tall och lövträd finns på en så liten ytan kan just bero på att Trolldalen är en spridningskorridor. Trolldalen ligger nämligen nära Djurgården, Ryssbergen och Nackareservatet. Flera fladdermusarter från inventeringen 2017/18 i intilliggande Ryssbergen kunde redan 2019/20 inte längre hittas.

Karta visar var Trolldalen ligger i förhållande till Södermalm, Djurgården, Sickla, Kvarnholmen och Sjöstaden
Karta visar var Trolldalen ligger i förhållande till Södermalm, Djurgården, Sickla, Kvarnholmen och Sjöstaden

Svårt för kvarvarande natur att överleva

Efter exploateringen inom aktuell detaljplan (c:a 1-2 ha), etapp 2 och 3 i planprogrammet för Henriksdal (c:a 2 ha) och de övriga naturområdena runt Svindersviken kan det bli svårt för kvarvarande naturen (c:a 4 ha) att överleva:

 • Avståndet till andra naturområden ökar som gör att Trolldalen har svårare att återhämta sig om arter skulle slås ut genom sjukdomar, invasiva arter, skadedjur och skogsbränder. Det har varit två sådana mindre bränder i Trolldalen de senaste sex åren samt spektakulära branden i Ryssbergen.
 • Dubbleringen av befolkningen i Henriksdal, Danviken, Finnboda och Kvarnholmen till 18,560 invånare år 2040 med behov av rekreation kommer trampa ner markvegetationen. Det tunna jordlagret i hällmarksskogar är slitagekäsligt. ”Minskad naturyta på Henriksdalsberget och ökad mängd boende kommer innebära slitage på den natur som återstår”.
 • Kvarvarande naturområde och eventuella naturvärdesträd som lämnas mellan bostäderna kommer alltmer att behandlas som ett parkområde: Gamla träd, stående döda träd och svajiga grenar på naturvärdesträd kommer tas bort. Det hände faktiskt med skogsdungen mellan Danvikshem och Vilans skola som enligt Skogsstyrelsen ”var” en nyckelbiotop och enligt Pro Natura 2013/14 ”hade” naturvärdesklass 1.
 • Kvarvarande träd och annan vegetation kommer att beskuggas av de nya bostadshusen.
 • Tillgången till markvatten kan försämras som då hotar träd och annan vegetation. Inom planområdet finns ju fridlysta blåsippan och liljekonvaljen.
 • Slitage, beskuggning och minskat markvatten förhindrar att nya träd växer.
 • Antalet husdjur (främst katter) som rör sig fritt kan öka genom ny bebyggelse och hota häckande fåglar.

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

%d bloggare gillar detta: