Samråd: Henriksdals reningsverk utökas med två nya rötkammare

Senast 6 februari 2023 har boende, bostadsrättsföreningar, miljöorganisationer m.fl. möjlighet att lämna synpunkter på en utökning av Henriksdals reningsverk med två rötkammare.

Vad byggs vid Henriksdals reningsverk?

Henriksdals reningsverk byggs ut med två nya rötkammare ovanför jord.

I anslutning till vardera rötkammare byggs dessutom en processtunnel som ansluts till befintlig anläggning samt en arbetstunnel som kommer att nyttjas under byggtiden såväl som drifttiden för åtkomst till botten av båda rötkammare.

Mellan rötkammarlägena kommer även ett evakueringsschakt med tillhörande tunnel som ansluts till arbetstunneln att byggas.

Placering av rötkammare längs med Värmdövägen på Henriksdalsberget

När utförs arbetet?

Arbetet utförs i två etapper. Den totala byggtiden för arbeten kopplat till vattenverksamhet för etapp 1 planeras till cirka 3 år. Arbetet med etapp 2 planeras till år 2030.

Var precis utförs arbetet?

Rötkammarna ska ligga i branten mellan brf Henriksdalshöjden på Henriksdalsringen och brf Kajutan respektive brf Skärgårdsbåten i Henriksdalshamnen.

Här byggs rötkammarna mellan Henriksdalsringen och Henriksdalshamnen

Var kan du hämta mer information?

Läs mer om projektet…

Möjliga risker och olägenheter

Buller långt över riktvärden

Bullerutredningen för etapp 1 visar att Naturvårdsverkets riktlinjer för nästan samtliga hus i Henriksdalshamnen inklusive förskolan Båtklubben samt brf Henriksdalshöjden kommer att överskridas.

Bullerkarta för etapp 1

I etapp 2 kommer riktvärdena för kvarteren i Henriksdalshamnen närmare planområdet att överskridas. Samrådsunderlaget redovisar inte åtgärder för att skydda dessa bostadsområden mot bullret.

Samrådunderlaget redovisar inte hur Anders Franzens parken, Kanalvägsparken, lekplatsen och hundrastgården i Henriksdalshamnen respektive hörnan för Café Vy på Henriksdalsringen m.m. påverkas av bulret.

Naturvärden

Schaktning i berg vid byggnation av rötkamrarna, tunnlarna och evakueringsschakt under bedömd grundvattennivå kräver grundvattenbortledning. Inom utredningsområdet säger samrådsunderlaget att det inte finns några identifierade grundvattenberoende naturvärden. Fast det är samma natur som i Trolldalen som har fått naturvärdesklassning 2 och 3.

Gröna bältet runt Henriksdalsringen har i en spridningsanalys som gjordes 2014 av Ekologigruppen på uppdrag av Nacka kommun identifierats som spridningsväg mellan ädellövmiljöer. Planområdet ligger några enstaka meter söder om en mindre ädellövmiljö som i analysen har utpekats som ”övriga viktiga områden med ädellöv”.

Spridningsanalys ädellöv

Transporter på Henriksdalsringen

Totalt ska cirka 18 840 m3 bergmassor tas bort och hanteras för etapp 1. Denna volym motsvarar ungefär 56 520 ton vilket motsvarar cirka 4 300 lastbilar för allt berg.

Bergmassor kommer att lastas i tunnel och transporteras ut via befintlig tunnel som har sin mynning vid Lugnets trafikplats. En del transporter behöver även ske vid markplan via Henriksdalsringen.

Etapp 2 är inte projekterad men en uppskattning är att cirka 13 650 m3 bergmassor behöver tas bort och hanteras. Denna volym motsvarar ungefär 40 920 ton vilket motsvarar cirka 3 200 lastbilar för allt berg.

Fornlämning

Inom utredningsområdet finns en utpekad lämning, lämningstyp fornborg, där ingen antikvarisk bedömning har gjorts

Så lämnar du synpunkter / yttrande

Synpunkter lämnas skriftligen senast 6 februari 2023 till:

Hanna Eriksson, Sweco Sverige AB,
Box 340 44, 100 26 Stockholm

Alternativt: hanna.eriksson2@sweco.se

Exempel på synpunkter / yttrande

Här är yttrandet som jag lämnar in under samrådet som kan funka som inspiration

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: