Synpunkter på kulturmiljöprogram besvarades av Nacka kommun

Bostadsrättsföreningen Svindersvik, bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35 och grannarna och  Anna Webjörn och Gun-J Eriksson hade synpunkter på den delen av Nacka kommuns kulturmiljöprogram som berör Henriksdalsberget och Trolldalen.
Så här skriver Nacka kommun i samrådsredogörelsen:

BRF Svindersvik
Henriksdalsbergets senapsgula fasad och rosa balkonger

Bostadsrättsföreningen Svindersvik, Henriksdalsberget, anser att programmet fångat väl innergårdens karaktär, en plats som föreningen ser som en tillgång för rekreation och lek, och önskar följande tillägg: ”hänsyn bör tas till utsikten från fönster, balkong och uteplatser, samt innergårdens rekreationsvärde”. Angående programmet förhållningssätt om husens tidstypiska drag anser föreningen att en annan färgskala som anknyter till dagens omgivning borde tillåtas samt att nuvarande fönsterkonstruktion borde kunna ersättas med miljövänliga och mer moderna fönster samt att nya balkonger och uteplatser ska kunna tillåtas. Slutligen anser föreningen att vattentornet borde kunna moderniseras gällande färg och ljussättning.

Planenhetens kommentar: Befintligt förhållningssätt för innergården anger hur dess kulturvärden bör hanteras.

Vattentornet på Henriksdalsberget

Beträffande fönster anger programmets förhållningssätt att det är deras ”prägel” som ska bevaras, vilket betyder att de kan bytas ut mot modernare, energisnålare konstruktioner. Det viktiga är att nya fönsters utseenden så långt det är möjligt överensstämmer med de ursprungliga intentionerna om utformning då fönster uppfattas som byggnaders ”ögon” med stor betydelse för karaktären. Traditionell byggnadsvård med krav på ursprungliga material och tekniker är sällan ett realistiskt tillvägagångssätt för denna typ av storskalig bebyggelse med ibland brister i materialkvalitet.

Kulturmiljövård innebär att respektera de olika tidsuttryck vi har i vår fysiska miljö. Närvaron av historien ger en dynamik och variation samtidigt som man blir medveten om gångna stilideal och ambitioner, i detta fall rekordårens förkärlek för rena betongytor och återhållsamma putsfasader med strama former. Denna varsamhet finns även uttryckt i plan- och bygglagens 3 kap 10 §, att ändringar ”skall utföras varsamt så att byggnadens särdrag beaktas” (som är en allmänt gällande bestämmelse). Kulturmiljön har plats för årsringar från vår tid, men ändringar av befintlig bebyggelse ska göras med omsorg och respekt så att man fortfarande kan uppleva den historiska avläsbarheten. Henriksdalsbergets arkitekter arbetade under lång tid med de stora huskropparnas form och färg p g a det känsliga läget och anknytningen till Södermalms äldre bebyggelsebild som har en hel del gula inslag, något som förklarar Henriksdalsbergets färgsättning. Kulturmiljöprogrammets intention är att denna historia även ska kunna förmedlas i framtiden, vilket har särskild relevans p g a att områdets anslutning till Stockholms farled och stadsbild som är av riksintresse för kulturmiljövården.

Parklek och träd på Henriksdalsringens innergård

Ett kulturmiljöprogram är ett rådgivande dokument, ett kunskapsunderlag. Vid prövningar av t ex fasadernas färgsättning och eventuella balkongtillägg ska programmet ge ett antikvariskt perspektiv på frågorna, ett av de samhällsintressen kommunen har att ta ställning till. Man bör också ha i åtanke att årtiondens nedsmutsning och slitage har satt sina spår, den befintliga kulören är i sin nuvarande nyans knappast så som bebyggelsen sett ut från början.”

Bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35

Bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35, Henriksdalsberget, anser att det är viktigt att innergården får fortsätta att vara ett område för rekreation och umgänge, att kontakten med barnen inte byggs för. Föreningen anser att det ska vara möjligt att ge Henriksdalsberget ett nytt ansikte i linje med de färger och uttryck som finns i de nya områden som tillkommit runt omkring, med färger från grönt och terrakotta till vitt och mörkgrått. Balkonger mot farleden ska tillåtas samt att fönster kan bytas ut. Avslutningsvis anser föreningen att vattentornet inte ska vara grått och dekorlöst, utan få ett nytt uttryck.

Planenhetens kommentar: Se svar till bostadsrättsföreningen Svindersvik.”

Anna Webjörn och Gun-J Eriksson
Björkar i Trolldalen på Henriksdalsberget

”Anna Webjörn och Gun-J Eriksson anser att hasselbacken mellan Henriksdalsberget och Svindersviken ska slyröjas då värdefulla bestånd av hassel och ek har skadats p g a förbuskning. Vidare anser de att entrén till hasselbacken är mörk och ogästvänlig, varför de föreslår att platsen öppnas upp samt skyltas om naturvärdena. I hasselbackens övre del löper en stig intill berget, som de föreslår ska öppnas upp och dras om så att barnvagnar och äldre kan ta del av miljön. Planerad ny trappa i backens nedre del föreslår de ska få en öppnare, slyröjd omgivning, likaså cykel/gångvägen som löper längs Svindersvikens norra strand. Genom föreslagna gallringar av vegetationen anser de att området skulle få ett väsentligt förhöjt värde som naturupplevelse samtidigt som området skulle bli ljusare och tryggare.

Planenhetens kommentar: Vi tackar för synpunkter på stigar och skötseln av vegetationen vid Henriksdalsberget och Svindersviken. De kan inte hanteras inom ramen för våra översiktliga program. Dock vidarebefordrar vi synpunkterna till park i kommunen.”

>> Läs mer om kulturmiljöprogrammet

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: