Explosion i Gäddviken fick död på oljefabrik

Svindersviken, Ryssviken och Gäddviken har varit rena oljeparadiset med allt från olje- och fotogendepå, oljehamn och omläggningsplats för olja från tankare till godståg. Och en olycka här ledde till förödande konsekvenser för Ängelsbergs oljefabrik på Barrön i Västervåla, Västmanland.

Boken Oljeön Ett industriminne i Engelsberg

Oljefabriken grundades 1875 av bokhållaren Per August Ålund och var verksam till 1927. 1901 gick en laddning råolja till Gäddviken på skonaren Louise Adelaide.

Som tidigare skrivit har lasten antänts av en gnista och exploderade. Olyckan ledde till förödande ekonomiska konsekvenser för oljeraffinaderin.

Hur det gick kan du läsa i den nyutkomna boken Oljeön. Ett industriminne i Engelsberg av Kersti Kollberg och Björn Ullhagen.

Östgötakorrespondenten om explosionen

Oljeön i Ängelsberg

Nedanför hittar du en artikel i Östgötakorrespondenten om olyckan:

E. o. tullvaktmästaren E. fikberg från Sandhamo, hvilken därstädes tillsammans med sin kamrat K. Wiokberg gått ombord å Louise Adelaide för bevakningstjänst ooh som vid katastrofen var ombord, har iör D. N:s redaktion relaterat tilldragelsen på följande sätt:

Ekberg hade kl. half 9 på måndag afton gått ombord på fartyget i Bandhamn, hvilket inkommit ooh förankrat i Gäddviken kl. vid 3 tiden på morgonen. Vid 8:tiden på morgonen hade tullverkets ångslup Argus lagt till vid fartyget ooh tullmän vid S ockholms tullbevakning kommit ombord för verkställande af visitation.

Tallöfveruppsyningsmannen hade tillsammans med kaptenen omedelbart efter ankomsten gått ned i kajutan för att granska papperen, medan de tre Stockholmsvaktmästarne gått föröfver lör att börja sitt arbete.

Under tiden gingo Sandhamnsvaktmästarne samspråkande på babords sida, ungefär mittskepps, då de plötsligt kände en skakning i fartyget, hvarpå följde en knall ooh en eldslåga som syntes slå öfver fartyfet från för till akter.

Omedelbart ärefter slungades de i löften lada opp till första salningen, det villaäga till höjden af ett två å tre våningen hus, under hvilken förskräckliga luft. färd de tydligt kunde ae hverandra. De kommo ned bredvid hvarandra strax intill det ställe dar de stått invid relingen ooh dar dioket ännu var helt. De voro, underbart nog, alldeles oskadade.

De sprungo na öfver relingen, då de ej hade tid att tanka på ett komma fram till trappan, ooh lyckade* komma ned i Argus som låg nästan strax nedanför.

Båten blef rått illa ramponerad af spillror från det söndersprängda dioket, men märkvärdigt nog skadades hvarken de båda räddade eller de tre personer som befunno sig i tallbåten. Denne stötte genast ifrån det nn brinnande akeppet ooh begaf sig i land vid Ryssbacken för att alarmera brandkåren ooh underätt* tullen.

Under vägen mot land såg man i vattnet en man, hvilken befanns värnen af besättningen på det förolyckade fartyget, en dansk matros, som upptogs. Sedan man angjort Byssbaoken giok Argus åter at ooh mötte därvid en ingående skärgårdsångare, med hvilken den räddade matrosen inforalades till hufvudstaden, dit äfven Argus, sedan de där ombordvarande funno att ingenting kunde uträttas på platsen, äfven återvände.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: