Sju föreningar kräver ny inventering av natur i Trolldalen

Nacka kommun vill hösten 2021 starta samrådet för att bebygga de första 25 % av skogen Trolldalen men med en nästan 10 år gammal inventering av natur enligt gammal standard.

Våren 2021 påpekade nätverket Bevara Trolldalen! för Nacka kommun att en naturinventeringen som gjordes 2013 har hunnit bli gammal, inte är komplett och gjordes enligt gammal standard.

Kommunen tänker dock gå på samråd med att bebygga de första 25 % av skogen Trolldalen utan att göra en bra inventering av naturen. Det blir svårt för tjänstemän, politiker och boende att yttra sig under ett samråd och ta bra beslut. Nacka Värmdö Posten skrev i veckan om Värmdö kommuns liknande rutin att gå på samråd utan inventeringar när det gäller ett naturområde i Hemmesta.

Sju föreningar och nätverk har därför gått ihop och krävt en ny naturinventering av Trolldalen: Nätverket Bevara Trolldalen, nätverket Rädda Ryssbergen, nätverket Rädda Svindersberg, Nacka Naturskyddsföreningen, Nacka Hembygdsförening, nätverket Stockholms parkförsvar och Nacka Miljövårdsråd.

Karta över nyckelbiotopen Trolldalen i Nacka mellan Kvarnholmvägen / Finnboda i norr, Gäddviken i öst, Svindersviken i syd oh Henriksdalsringen i västSå vill Nacka kommun exploatera Trolldalen i tre olika etapper
Dra i spaken för att jämföra Trolldalen idag (vänster) och hur kommunen i tre faser (höger) vill exploatera 50 % av skogens yta.

Brevet till Nacka kommun i sin helhet om inventering av natur

Nätverket Bevara Trolldalen, Nacka Naturskyddsföreningen, nätverket Rädda Svindersberg, nätverket Rädda Ryssbergen, Nacka Miljövårdsråd, Nacka Hembygdsförening och nätverket Stockholm parkförsvar uppmanar Nacka kommun att inför samrådet för Henriksdalsbacken skyndsamt göra en ny naturvärdesinventering av naturområdet öster om Henriksdalsbacken, kallad Trolldalen enligt aktuell NVI-standard av följande anledningar:

  • Inventeringen av naturvärdesträd som Nacka kommun gav i uppdrag till Pro Natura gjordes vintern 2012/2013. Den är alltså nästan 10 år gammal. Naturvärdena kan ha förändrats sedan dess.
  • Inventeringen 2013 är gjord enligt en gammal standard. En ny NVI-standard har införts sedan dess.
  • Inventeringen 2013 gjordes under fel årstid när inte alla naturvärden är synliga. Ekologerna skriver själva i inventeringen på många ställen bl.a.

“Fler värdträd bland lövträden skulle upptäckts om inventeringen gjorts vid annan årstid” och ”I flera delområden kan markfloran förmodas vara rik och bidra till naturvärdet. Men dessa naturvärden får dokumenteras närmare vid kompletterande besök vid lämpligare årstid”, ”Dessa värden bör dokumenteras närmare vid lämpligare årstid, förslagsvis försommaren…”

Vidare uppmanar vi kommunen att göra kompletterande inventeringar. På ett ställe i inventeringen 2013 nämns 55 rödlistade arter.

  • Artportalen innehåller ett stort antal arter som inte nämns i inventeringen, däribland rödlistade fåglar (tornseglare, grönfink, gråkråka, svartvit flugsnappare, stare, björktrast), fladdermöss, svampar (kantdyna) etc.
  • Även inventeringen 2013 uppmanar på flera ställen till kompletterande utredningar, däribland:

”Ytterligare inventeringar behövs under vegetationsperioden i de lövdominerade delarna. Detta gäller särskilt Trolldalen, strandskogen med tillhörande lövlund samt klippängar och lövbestånd i sydbranten. Utöver floran bör även insektslivet studeras översiktligt eller eventuellt med hjälp av fällor.”

I Nacka kommuns kommentar på inkomna synpunkter efter samrådet för planprogrammet för Henriksdal skriver kommunen dessutom att Trolldalen inte skulle uppfylla kraven för nyckelbiotop. Det stämmer inte överens med vad Pro Naturas naturvärdesinventering har kommit fram till:

”Emellertid bedöms här områdets status högre och ¾ av detta naturvärdesobjekt har nyckelbiotopsklass, d v s klass 1. Områdets status från kommunalt naturvårdsobjekt bör också höjas till regionalt värde för denna del. Motivet för detta är förekomsten av gammal tall, riklig tillgång på död ved, ädellövbestånd med god förekomst av hasselbuskage, sällsynt markflora i branter och lövmiljöer samt riklig förekomst av rödlistade arter knutna till främst tall.”

Nacka kommuns kommunikation framöver bör därför vara mer sanningsenlig i frågan.  

Konstantin Irina, Malena Engström Lindberg. Angela Ahola, Lars-Åke Fredberg, Vibeke Bouchette och Pernilla Axelsson – nätverket Bevara Trolldalen
Ronny Fors och Hanna Nilsson – Nacka Naturskyddsföreningen
Gabriela Maya, Tim Palmer och Sara Lind-Palmer – nätverket Rädda Svindersberg
Annika Drougge – nätverket Rädda Ryssbergen
Jan Åman – Nacka Miljövårdsråd
Ingrid Boström – Nacka Hembygdsföreningen
Birgitta Palmertz – nätverket Stockholm parkförsvar

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: