Samråd för Saltsjöbanans upphöjning mellan Alphyddan & Finntorp för en miljard kronor

Fram till 1 oktober 2023 pågår samråd för upphöjningen av Saltsjöbanan mellan Alphyddan och Finntorp för att för över en miljard kronor skapa nya infarter till Sickla köpkvarter.

Målet i projektet är att låta Saltsjöbanan i c:a 600 meter gå över en bro.

Dyrt projekt på initiativ av Alliansen

Projektet har inte initierats av Region Stockholm eller SL som man skulle tro utan sker på initiativ av Alliansen i Nacka kommunfullmäktige.

Ursprungligen ville man skapa ytor för lokaler med mindre verksamheter under bron. Men efter kommunstyrelsens möte 3 april 2023 finns dessa planer på affärslokaler under bron inte längre kvar.

Så det som kvarstår av projektet är att man skapar en passage längs med Planiavägen för buss- och biltrafik samt en passage längs med Simbagatan för gång- och cykeltrafik.

Fyrdubblad kostnad för upphöjningen

Ursprungliga kostnaden för upphöjningen av Saltsjöbanan uppskattades till 280 miljoner kronor och vid inriktningsbeslutet 2022 var det redan 680 miljoner kronor. Men nu ser notan ut att hamna på närmare 1,2 miljarder kronor.

Det finns dock ingen garanti att kostnaden kommer stanna där. Varken livslängd, driftskostnader, avskrivningar eller räntor finns med på den järnvägsbro som kommunen själva ska äga och underhålla i stället för dagens spår som regionen äger. Kostnaden ska istället preciseras vid årsskiftet 2023/2024 – något som kritiserades hårt av Nackalistan i Nacka Värmdö Posten.

När är det klart?

Om allt går enligt planerna trots potentiella överklaganden eller sviktande ekonomi så är det byggstart första halvåret 2025. Utbyggnaden pågår sedan i c:a två år.

Vad kan du ha synpunkter på?

Längre väg till Saltsjöbanan

I samband med höjningen tas Nacka station bort. Du som bor i Finntorp och vill ta Saltsjöbanan och du som ska till t.ex. Atlashuset med Saltsjöbanan från Nacka- eller Stockholmshållet får alltså längre gångväg.

Nacka stationshus flyttas till Igelboda

Upphöjningen och stängningen av Nacka station gör att det kulturhistoriska intressanta Nacka stationshus forslas bort.

Nacka Hembygdsförening föreslog tidigare att stationshuset behålls i området men att den flyttas till en plats söder om järnvägen, intill gångvägen, mitt emellan Nacka kyrka och Ekudden.

Nacka stationshus i Sickla
Nacka stationshus i Sickla

Vyn & siktlinjer förvanskas

Miljökonsekvensbeskrivningen påpekar att visuella upplevelsen av området delvis kommer påverkas:

 • Siktlinjer från både Sickla industriområde, samt bostadsområdena Alphyddan och Finntorp får annan karaktär.
 • På en höjd söder om planområdet ligger Stinsbostaden Agneshill uppförd 1898. En upphöjning kan få konsekvenser för möjligheten att uppleva byggnaden och siktvyer kan påverkas.
 • Förutom själva upphöjningen av Saltsjöbanan kommer även brons utformning påverka den visuella miljön.

Buller

Boende vid Alphyddan och delvis Finntorp har redan tidigare klagat på buller och stök från exempelvis dragningen av Tvärbanan till Sickla, tunnelbanebygget, nya byggnader vid Sickla köpkvarter och omgörningen av Värmdövägen till stadsgata.

Under byggskedet kommer bullrande verksamheter som bland annat schaktning, transporter, pålning att genomföras. Arbetena kommer att innebära en högre bullerstörning i områdena kring järnvägen och påverkan kan lokalt bedömas som stor i jämförelse med nuläget.

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen är det redan idag höga bullernivåer på Alphyddan och i Finntorp. Planerade upphöjningen kommer att ge c:a 0-3 dBA högre ljudnivåer än idag:

 • Flera enbostadshus och flerbostadshus har ljudnivåer som överstiger riktvärdena 55 dBA ekvivalent ljudnivå för uteplats och 70 dBA maximal ljudnivå för uteplats,
 • I dagsläget beräknas inte ljudnivåer överstiga riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå på skolgården, däremot överskrids riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå på delar av skolgården.
 • Samtliga kontorsbyggnader klarar riktvärdet högst 60 dBA maximal ljudnivå inomhus i arbetslokaler för tyst verksamhet.
 • På Smedjegatan 18 finns nybyggda vårdlokaler/vårdboende där det finns en liten risk för att riktvärden inomhus överskrids.
Ekvivalent ljudnivå i Alphyddan, Finntorp och Sickla, planförslag utan bullerskyddsåtgärder. (Akustikkonsult, 2023).
Ekvivalent ljudnivå i Alphyddan, Finntorp och Sickla, planförslag utan bullerskyddsåtgärder. (Akustikkonsult, 2023).

Urspårning

Eftersom Saltsjöbanan höjs upp kan en eventuell urspårning ha stora konsekvenser för både trafikanter på aktuell avgång som på bil-, buss-, gång och cykeltrafiken nedanför som byggnader i närheten. Men Miljökonsekvensbeskrivningen ser inte att riskerna skulle växa så betydligt i upphöjningen.

Också utrymning av trafikanter vid en eventuell brand kan försvåras. “Bron innebär en begränsning i tillgängligheten för räddningstjänsten. Detta
kompenseras genom att bron utformas med utrymme på båda sidor av banan
för evakuering och räddningsinsatser via ramperna från väster och öster”, står det i Miljökonsekvensbeskrivningen.

Var hittar du handlingarna för projektet?

Handlingarna finns

 • att ladda ned på Region Stockholms webbplats.
 • i papperformat i pärmar hos Trafikförvaltningen (Lindhagensgatan 100, Stockholm), Nacka stadshus (Granitvägen 15, Nacka) och i biblioteket, på Dieselverkstaden (Marcusplatsen 17, Nacka).

Hur lämnar du synpunkter?

Skriftliga synpunkter på projektet ska vara Trafikförvaltningen till handa senast den 1 oktober. Skicka in dina synpunkter via:

 • Webbformulär
 • E-post: slkundtjanst@sl.se
 • Eller brev: Region Stockholm, Trafikförvaltningen, 105 73 Stockholm
  Märk brev och kuvert respektive e-post med “TN 2023-0868 Saltsjöbanans upphöjning i Nacka”.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Öppet hus 26 september

Öppet hus om upphöjningen hålls tisdagen den 26 september, klockan 16:00–19:00 i Lamberts hörna, Järnvägsgatan 23, Sickla (mitt emot Urban Deli).

Där får du träffa representanter från trafikförvaltningen i Region Stockholm och Nacka kommun för att ställa frågor.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: