24 rödlistade fåglar i och runt Trolldalen – ändå vill Nacka kommun bygga här

Stare i Svindersviken nedanför Trolldalen

26 % av fågelarterna som häckar i Sverige har minskat så kraftigt att de blev rödlistade 2020. I och runt Trolldalen har 24 rödlistade fåglar observerats.

Kraftig ökning av rödlistade fåglar

BirdLife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening), Svensk Fågeltaxering vid Lunds universitet och ArtDatabanken har inventerat de drygt 260 fågelarterna som häckar i Sverige. De har också följt utvecklingen de senaste 20 åren för att kunna dra slutsatser om deras överlevnad över tiden.

26 % av dessa 260 fågelarter har minskat så kraftigt att de 2020 blev rödlistade fåglar. Antalet rödlistade fågelarter ökade därmed med 21 % till runt 100 fågelarter som riskerar att dö ut.

Drygt 80 fågelarter i Trolldalen och Henriksdal

Nacka kommun har inom bl.a. planprogrammet för Henriksdal beslutat att förtäta stora områden på Henriksdalsberget, Saltsjöqvarn, Henriksborg och Finnboda genom att avverka naturområden som nyckelbiotopen Trolldalen, Bageriberget i Saltsjöqvarn, Skatberget på västra Finnberget m.m.

Karta över nyckelbiotopen Trolldalen i Nacka mellan Kvarnholmvägen / Finnboda i norr, Gäddviken i öst, Svindersviken i syd oh Henriksdalsringen i västSå vill Nacka kommun exploatera Trolldalen i tre olika etapper
Dra i spaken för att se hur kommunen vill exploatera Trolldalen: Trolldalen idag (vänster) och planerad bebyggelse (höger)

Men någon inventering av fåglar och andra djur i dessa naturområden har inte genomförts för att hitta rödlistade fåglar, rödlistade insekter eller rödlistade fladdermöss.

Detta trots att sju föreningar och nätverk har krävt en fågelinventering och att det finns både nationella och EU-riktlinjer kring skyddet av rödlistade arter.

Ekologer, biologer, naturfotografer och andra engagerade naturälskare har istället själva gjort fågelinventeringar i området som kommunen vill bygga. Över 80 fåglar har genom åren rapporterats i Artportalen.se som drivs av SLU, Sveriges Lantbruks Universitet. Bland dessa är 24 fåglar rödlistade.

41 av 76 skogsnära fåglar blev rödlistade

Några skogsfåglar som talgoxe, bofink, blåmes, koltrast, ringduva, svarthätta och rödhake har ökat i antal. Det är dessa fåglar som man oftast ser på promenader i Trolldalen, Henriksdal eller ödekyrkogården i Finnboda. Förklaringen är att dessa skogsfåglar anpassar sig bra till förändringar. Talgoxar har därför ökat med runt 1 miljon par per år.

Men 41 av 76 skogsfågelarter har däremot minskat kraftigt i antal att flertal blev rödlistade fåglar. Det gäller främst fåglar som är beroende av skogar med höga naturvärden – stora sammanhängande områden med träd som har uppnått hög ålder och omfång och som uppvisar rikligt med död ved (stubbar, lågor och torrakor).

Kanske är det så enkelt att det under det senaste årtiondet avverkats betydande arealer äldre och mera komplexa skogar.

Anders Windheim, tidigare informationsansvarig på BirdLife Sverige
Koltrastar leker i Trolldalen

Trolldalen ett paradis för rödlistade fåglar

Nyckelbiotopen Trolldalen mellan Finnboda och Henriksdalsringen som har kopplingar med urskogen Ryssbergen mittemot Kvarnholmen via Svindersviken och naturområdet Svindersberg i Finntorp låter precis som den slags skog som Anders Windheim menar.

2013 lät Nacka kommun inventera naturvärdesträden i Trolldalen och konstaterade att 2/3 delar borde utnämnas till nyckelbiotop (naturklass 1). Det är därför inte konstigt att flera av de rödlistade skogsfåglarna har observerats i Trolldalen, däribland:

Björktrasten (nära hotad) häckar i skogar i anslutning till parker och trädgårdar. Den har observerats i både i Henriksdalsbacken och i västra Trolldalen, kanske just på grund av närheten till parken på Henriksdalsringen innergård. Populationen minskar med 10 till 15 % per år så pass mycket att björktrasten blev rödlistad 2020.

Grönfinken (starkt hotad) häckar i skogsbryn, enbackar och buskmarker. Den har också observerats i västra Trolldalen där det finns rikligt med enbär och buskar. Populationen minskar med 61 % per år. Anledningen tros vara en sjukdom, flagellat, som kom till Sverige 2007.

Svartvit flugsnappare (nära hotad), en tropikflyttare som häckar i löv- och blandskog, har också noterats i sydvästra Trolldalen där det finns ytor med blandskog. Populationen minskar med 12 till 23 % per år.

Tallbit (sårbar) gillar gammal, mossrik barrskog med lingon- och blåbärsris. Typiskt för centrala delen av Trolldalen. Populationen har minskat med 25 till 75 % de senaste 30 åren.

Mindre hackspett (nära hotad) gillar löv- och blandskog med äldre lövträd. Den har också observerats i trakten men är inte lika vanlig i och runt Trolldalen som större hackspett. Populationen har minskat med 10 till 40 % per år.

Andra rödlistade skogsfåglar som har observerats nära Trolldalen är stare (sårbar), ärtsångare (nära hotad), kråka (nära hotad), pilgrimsfalk (nära hotad), fjällvråk (nära hotad), duvhök (nära hotad) och rödvingetrast (nära hotad).

Hotade vattenfåglar och rovfåglar i Svindersviken

Men det är inte bara för fåglar med anknytning till skogen som det går dåligt för. I omedelbara närheten av Trolldalen finns också Svindersviken, Saltsjön och Hammarby sjö där vattenfåglar häckar och rovfåglar jagar.

Fiskmåsen (nära hotad) häckar vid kuster och sjöar samt intill samhällen. Populationen har minskat med 7 till 22 % per år de senaste 18 åren. Att fiskmåsen hamnade just 2020 i rödlistningen kan bero på att man nu har bättre data.

Andra rödlistade vattenfåglar som har observerats nära Trolldalen är sävsparv (nära hotad), havsörn (nära hotad), gråtrut (sårbar), skrattmås (nära hotad), drillsnäppa (nära hotad), storspov (nära hotad), smådopping (nära hotad), strandskata (nära hotad) och brunand (starkt hotad).

Tornseglare trivs i Henriksdalsbacken

Tornseglare (starkt hotad) häckar främst under taktegel och håligheter på byggnader men även i hålträd. Nuförtiden har de svårare att hitta boplatser eftersom takpannor försvinner i rask takt.

Vid Henriksdalsringen 1-5, i Henriksdalsbacken och i västra Trolldalen hittar de både och – takpannor och hålträd. Många grannar i brf Utsikten 1-35 ser därför tornseglare dagligen under årstiden som de befinner sig i landet.

Vanliga gråkråkan också hotad

Gråkråkan (nära hotad) uppfattas av många som en vanligt förekommande art som vi ser mycket av runt Henriksdalsringen eller i backen mellan Henriksborg och Kvarnholmsvägen. Den har dock minskat med mer än 15 % under de senaste 18 åren. Medan det för 10 år förklarades med att det sköts mellan 95000 kråkor (2009) och 45000 kråkor (2018) årligen så hotas fågeln nuförtiden av ändrad sophantering och korpar som äter upp ungarna.

Engagera dig för nyckelbiotopen Trolldalen

Nacka kommun vill exploatera 50 % av 8 ha stora Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda & Svindersviken – bara 500 meter söder om Södermalm. Trots att kommunens egen inventering visar på högst naturklassning med 55 rödlistade arter, många gamla tallar och ekar (s.k. naturvärdesträd), rikligt med död ved (bästa insekthotellet) och sällsynt markflora.

Trolldalen används också för rekreation av folk i alla åldrar, om det nu är promenader, naturvandringar, jogging, orientering, samla blåbär eller kojbygge. En liten vildmarkspärla som Per Anders Fogelström skrev med vidunderliga utsikter som Lars Epstein noterade.

Du kan engagera dig så här för Trolldalen:

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: