Positivt planbesked för att omvandla Henriksdalsringens takförråd till bostäder

I början av april behandlade kommunstyrelsen de tre bostadsrättsföreningarnas ansökan att omvandla Henriksdalsringens takförråd till runt 85 bostäder. Politikerna gav grönt ljus för att en planprocess startas upp.

Brf Svindersvik, brf Henriksdalshöjden och brf Utsikten 1-35 har lämnat ansökan tillsammans. I sistnämnda bostadsrättsföreningen finns ingen majoritet för att omvandla takförråden däremot ville man inte stå i vägen för de två andra bostadsrättsföreningarna.

För- och nackdelar vägs mot varandra

Tjänstemännen påpekar att ombyggnaden kommer att påverka bebyggelsens karaktärsdrag genom ny takutformning som kommer synas i stadslandskapet.

Fler bostäder innebär sannolikt fler barn vilket i sin tur kan leda till ökad nyttjande grad och slitage av lekytor på innergården.

Det är också viktigt att man noga studerar hur trafiksituationen påverkas av mer bebyggelse. Även hur Henriksdals skolor och förskolor kommer att räcka till när ytterligare bostäder byggs är viktigt att utreda.

Mikael Carlsson, Nackalistan

Samtidigt ser tjänstemännen fördelar med att fler bostäder skapas utan att ny mark behöver tas i anspråk. De tycker också att förslaget möjliggör att befintliga byggnader förädlas och upprustas.

Tjänstemännen är också positiva till fler lägenheter på Henriksdalsringen eftersom invånarna har tillgång till naturen i Trolldalen. “…på gångavstånd ligger Trolldalen som rymmer större sammanhängande partier av naturlig skog”.

Ingen nedbantning av bebyggelsen i Trolldalen

Inom detaljplanen för Henriksdalsbacken kommer dock den delen närmare Henriksdalsringen att exploateras medan övriga delar ingår i planerna för Östra förbindelsen och därigenom riskerar att försvinna. Så i värsta fall blir det inte någon natur kvar för grannarna på Henriksdalsringen.

Nackalistan gjorde därför förslaget att banta ner planerad bebyggelse i Trolldalen med c:a 1 1/2 hus som motsvarar de över 80 lägenheterna som skapas på Henriksdalsringens tak.

Karta med detaljplanen för Henriksdalsbacken inkl. västra Trolldalen (= första etappen i planprogrammet för Henriksdal)Karta visar skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken i Nacka
Dra i spaken för att se hur Alliansen + Miljpartiet vill exploatera Trolldalen.

Alliansen, Miljöpartiet och Socialdemokraterna ser dock inte samma möjligheter att rädda mer av Trolldalen genom det här projektet. “Vi behöver bygga fler bostäder i Nacka och det är bra när vi gör det på i redan ianspråktagen mark”, säger Ella Tegsten, Socialdemokraterna. “Det är bra markutnyttjande och fler bostäder kan tillkomma i ett centralt läge med bra kommunikationer”, förklarar Desha Svenneborg, Miljöpartiet.

Beslut dröjer till slutet av 2027

Planarbetet bedöms kunna inledas kvartal 3 / 2024. Beslut om att anta planförslaget kommer då att kunna fattas tidigast kvartal 3 / 2027. Innan dess blir det också samråd så att boende och andra intressenter kan säga sitt.

Henriksdalsringen syns från nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget
Henriksdalsringen syns från nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: