Biologiska mångfaldens dag 22 maj: Naturvandring i Trolldalen

På biologiska mångfaldens dag, 22 maj, klockan 10:00, 11:30 och 15:00 håller nätverket Bevara Trolldalen! två coronasäkra naturvandringar i nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget i Nacka. Anmäl dig nu!

Biologisk mångfald i Trolldalen

Trolldalen är en skog på c:a 8 ha mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken. Enligt Nacka kommuns egen inventering har den här skogen den högsta möjliga klassningen. ”(…) detta naturvärdesobjekt har nyckelbiotopsklass, d v s klass 1. Områdets status från kommunalt naturvårdsobjekt bör också höjas till regionalt värde för denna del.”

Det höga naturvärdet för Trolldalen kan förklaras med att

 • 150 naturvärdesträd, alltså tallar, ekar & andra träd som har nått hög ålder, stort omfång & är värdar för andra arter;
 • 55 rödlistade arter, däribland ek- & tallticka, reliktbok, oxtungsvamp, svartöra, tallbit, gråkråka, grönfink, tornseglare, reliktbock, svart praktbagge, fladdermöss…
 • Sällsynt markflora som surbjörnbär, grusslok, ormbunken murruta, vippärt, slåtterfibbla…
 • Rikligt med död ved, s.k. torrakor och lågor som står i flera sekler – bästa insekthotellen!
Alphyddan och Svindersviken sedda från skogen Trolldalen i Nacka
Alphyddan och Svindersviken sedda från skogen Trolldalen i Nacka

Vad bjuder naturvandringen på biologiska mångfaldens dag på?

Konstantin Irina håller i naturvandringen sedan 2008 i samarbete med bland annat Nacka Hembygdsföreningen och Naturskyddsföreningen Nacka. På naturvandringen på biologiska mångfaldens dag i Trolldalen kommer du att höra mer om

 • Naturen i Trolldalen – både det som är rödlistat och det som vi älskar se i vardagen som rådjur, rävar, grävlingar, bär och svampar
 • Nacka kommuns planer på exploateringen av Trolldalen
 • Olika historiska händelser som har utspelat sig i Trolldalen – allt från vikingar och stupade generaler till nykterister, varvstrejk och Per Anders Fogelströms böcker
 • Ta del av hänförande utsikter från Trolldalen mot Alphydda, Svindersviken, Finnberget, Finntorp och Ryssbergen.

Anmäl dig till naturvandringen på biologiska mångfaldens dag

På grund av corona som begränsar antal deltagare till 8 personer behöver du anmäla dig i förväg så här:

 • Välj om du vill vara med på naturvandringen
  • klockan 10:00 – 11:30 – 2 platser kvar
  • klockan 11:30 – 13:00 – ingen plats kvar – hör av dig om du vill var med på reservlista
  • klockan 15:00 – 17:30 – ingen plats kvar – hör av dig om du vill var med på reservlista
 • Skicka ett e-mail till vastra.sicklaon@gmail.com och ange i ärenderaden Trolldalen + respektive grupp om du vill vara på reservlistan i fall det blir återbud.
 • Så får du en bekräftelse.

Vi ses då kl 10:00, 11:30 eller 15:00 vid buss 55:s / 53:s / 469:s hållplats på Henriksdalsberget. Håll 2 m avstånd till varandra. Folk med ansiktsmasker och redan vaccinerade deltagare är särskilt välkomna.

Trolldalen lockar naturvandrare av alla åldrar
Trolldalen lockar naturvandrare av alla åldrar

Trolldalens öde avgörs hösten 2021

Trots de höga naturvärdena, att skogen används flitigt av grannar i alla åldrar för allt från promenader och lek till grillning och jogging, och att närmast 480 personer och föreningar lämnade synpunkter så vill Nacka kommun och SKB

 • Exploatera c:a 50 % av Trolldalen
 • Med samråd hösten 2021

inom kommunens planer att omvandla Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda, Finnberget och Kvarnholmen till mycket tät stad fram till 2030.

Karta över nyckelbiotopen Trolldalen i Nacka mellan Kvarnholmvägen / Finnboda i norr, Gäddviken i öst, Svindersviken i syd oh Henriksdalsringen i västSå vill Nacka kommun exploatera Trolldalen i tre olika etapper
Till vänster ser du Trolldalen idag. Till höger ser du hur kommunen vill exploatera Trolldalen.

Kommentera