1000 nya bostäder & 1000 nya arbetsplatser föreslås i Henriksdal

Nacka kommuns förslag till ny översiktsplan föreslår större förändringar i våra trakter – Kvarnholmen och Gäddviken har markerats för nyexploatering, medan Finnberget, Finnboda, Saltsjöqvarn och Henriksdalsberget ska förtätas.

ÅWL:s skiss för solfjäder format bostadsområde på Kvarnholmens platå
ÅWL:s skiss för solfjäder format bostadsområde på Kvarnholmens platå

Bostäder

Översiktsplanen tar upp 2.000 planerade bostäder på Kvarnholmen, Gäddviken och Finnboda till 2020. Men även i Henriksdal planeras 1.000 bostäder till 2030.

Arbetsplatser

C:a 2.000 arbetsplatser planeras på Kvarnholmen och Finnboda till 2020. Ytterligare 1.000 arbetsplatser planeras i Henriksdal till 2030.

Infrastruktur

Svindersviksbron mellan Kvarnholmen och Ryssbergen (bild: JM)

Kvarnholmsförbindelsen (väg, bro och tunnel mellan Kvarnholmen och Nacka Forum över Svindersviken och Ryssbergens urskog) och ombyggnaden av Henriksdals trafikplats anses vara förutsättningar.

Likaså förstärkt kollektivtrafikförsörjning på land och till sjöss, men här är man inte lika konkret av någon anledning.

Småbåtshamnar

Gäddviken i Nacka med båtklubbar och Operans och Dramatens ateljéer

En ny småbåtshamn kan anordnas på Kvarnholmen vid Svindersviken mittemot Marinstaden. Befintliga småbåtshamnar vid norra sidan av Svindersviken, där Svindersviks båtklubb, Finnboda båtklubb och Segel Sällskapet Gäddviken har sin hemmahamn, kan utvecklas.

Skolor och förskolor

Kvarnholmens planerade skola enligt Cedervall Arkitekter
Kvarnholmens planerade skola enligt Cedervall Arkitekter

En skola på Kvarnholmen för c:a 650 elever och c:a 300 nya förskoleplatser planeras i områden inom en 10-årsperiod. Efter 2020 behövs 100 till.

Rekreation

En sporthall ska byggas på Kvarnholmen. Två konstgräsplan och lekplatser är inplanerade. En lekplats anpassad för personer med funktionsnedsättningar bör anläggas.

En badanläggning på Kvarnholmen kan komma att byggas.

Naturvärden

Utsikt från Henriksdalsberget / Trolldalen över Svindersviken, Nacka
Utsikt från Henriksdalsberget / Trolldalen över Svindersviken (bild: Ronny Fors)

Tre områden på Västra Sicklaön har lokalt kulturmiljövärden: ädellövskog på Kvarnholmen, barrskogar i områdets västra delar och bostadsnära grönområden.

Ryssbergen har nu klassats som naturområde. “Området innehåller naturvärden klass 2 och 3 i form  av barrskog och även höga upplevelsevärden, främst på grund av sin orördhet. Största delen är av riksintresse för kulturmiljövården (Stockholms inlopp)”.

Naturvärden består också i de inre delarna av Svindersviken som utpekas av länsstyrelsen som lek- och uppväxtområden för abborre, gädda och gös.

Förslaget ställs ut i nya utställningshallen på Nacka stadshus fram till 10 mars 2012.

>> Läs mer om översiktsplanen 2011 för Nacka kommun

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: