Framtida bullret från Saltsjöbanan hotar Svindersbergs natur i Finntorp

Konstantinos Irina debatterar i Nacka kommunfullmäktige hur bullret från upphöjningen av Saltsjöbanan påverkar naturen på Svindersberg

Alliansen i Nacka vill för c:a 1,2 miljarder kronor bygga en ny infart till Sickla köpkvarter genom en upphöjning av Saltsjöbanan mellan Alphyddan & Finntorp. Bullret från Saltsjöbanan kommer dock påverka natur- & rekreationsområdet Svindersberg.

För någon vecka sedan avslutade region Stockholm samrådet för miljardprojektet.

Eftersom upphöjningen sker på redan ianspråktagen mark har man inte tittat närmare på hur Svindersberg som ligger c:a 50 meter norr om Nacka station kommer påverkas av bullret från upphöjningen.

Ursprungligen ville Alliansen och Socialdemokraterna exploatera Svindersberg. Men planerna har lagts på is. “En generellt förskjuten syn på exploatering av naturmark och en strängare tolkning av EUs artskyddsförordning bedöms skapa svårigheter att fullfölja projektet i dess nuvarande omfattning”, står det i tjänsteskrivelsen om varför exploateringen pausades.

Överstrykande området 01. visar vilka delar av Svindersberg Alliansen ville exploatera
Överstrykande området 01. visar vilka delar av Svindersberg Alliansen ville exploatera

Men när jag kollade i bullerutredningen för upphöjningen av Saltsjöbanan så kunde jag se att bullernivåerna på Svindersberg beräknas öka med upp till 5 dBA trots bulleråtgärder.

Karta visar bullret från Saltsjöbanan efter upphöjningen och bullåtgärder
Karta visar bullret från Saltsjöbanan efter upphöjningen och bullåtgärder

Debatt i Nacka kommunfullmäktige

Som ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige passade jag på att prata om hur bullret påverkar djurlivet på Svindersberg samt bergets rekreationsvärden för grannarna i Finntorp som umgås här:

Lyssna på hur jag argumenterar mot bullret på Svindersberg

Buller stör ut djurlivet

Enligt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Artportalen finns fridlysta och rödlistade fåglar och fladdermöss på Svindersberg. Här observerades bland annat:

  • Tornseglare (rödlistad, fridlyst)
  • Nordfladdermus (rödlistad, fridlyst)
  • Dvärgpipistrell (fridlyst)
  • Kråka (rödlistad, fridlyst)

Det är också Sveriges lantbruksuniversitet som skriver att fladdermössen påverkas av buller, kollisioner och belysning, och större vägar kan utgöra barriärer för fladdermöss vilket medför en fragmentering av deras jaktområden.

Kråka på Svindersberg
Kråka på Svindersberg

Även fåglar undviker miljöer med höga ljud. Det framgår av en studie från 2015 som jämfört 183 fågelarter på 14 platser i Europa, Nordamerika och Karibien.

Så alla fina ord om EUs artskyddsförordning i tidigare tjänsteskrivelsen om att pausa exploateringen av Svindersberg verkar inte gälla upphöjningen av Saltsjöbanan.

Bullrig “innergård” för grannarna på Becksjudarvägen

Många grannar på Becksjudarvägen ser Svindersberg som sin innergård:

  • På sommaren synd här många grillar. Det finns bord och bänkar för att i lugn och ro njuta av sin måltid.
  • Barnen använder Svindersberg som ett strövområde. Det syns på kojorna som byggs lite här och där.
  • Ungdomar solar på Svindersbergs klippor mot Alphyddan.
  • Andra rastar sina hundar på Svindersberg.

Bullerkartan visar att just området närmast Becksjudarvägen kommer att vara mest utsatt av buller när Saltsjöbanan höjs.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d