Miljöpartiet frågar Erik Langby om kostnader för Kvarnholmsförbindelsen

KVARNHOLMEN / SVINDERSVIK | 30 januari 2012 behandlade Nacka kommunfullmäktige en interpellation från miljöpartiet om kostnaden för förbindelsen mellan Kvarnholmen och Nacka Forum via en bro över Svindersviken och en tunnel under Ryssbergens urskog.

Bron över Svindersviken mellan Kvarnholmen och Ryssbergen i Nacka
Bron över Svindersviken mellan Kvarnholmen och Ryssbergen i Nacka

Bakgrunden är att mp tycker att Nacka kommun redan tidigare har överskridit beräknade kostnader för bland annat ombyggnad av Nacka stadshus som i slutändan har lett till en höjning av kommunalskatten.

Nacka kommun har också i avtal åtagit sig att svara för merparten av kostnaden för Kvarnholmsförbindelsen.

Miljöpartiets frågor syns i kursivt nedanför, följda av kommunchefen Erik Langbys (m) svar:

Hur mycket beräknas nu den eventuella Kvarnholmsförbindelsen med planerade anslutningar kosta i delar och totalt och hur kommer allt att finansieras?

Svar: Kostnaderna för Kvarnholmsförbindelsen inklusive anslutningen till Värmdöleden beräknas uppgå till 353 mkr. Fastighetsägaren på Kvarnholmen har förbundit sig att stå för ca 165 mkr vilket innebär att nettoinvesteringen för kommunen på ca 188 mkr i kostnadsnivå september 2010. Projektet hittills totalt lagt ut ca 38,7 mkr varav kommunen 14,9 mkr och resten ca 23,8 utgörs av intäkter från fastighetsägaren.

Hur mycket beräknas merkostnaderna, för vilka vi skattebetalare ska stå för, vara uppe i nu?

Svar: Med hänsyn till att vi fortfarande är tidigt i projektet och anbud inte är inne ännu så går detta inte bedöma slutkostnaderna bättre än som gjorts i uppgiften ovan. Vid diskussion om begreppet ”merkostnader” måste också tydliggöras vad man utgår ifrån för jämförelsesiffra. Det vanliga vid diskussion om investeringskostnader är att man först gör en bedömning av vad det i dagsläget kan beräknas att investeringen skulle gå på – om den gjorden idag. Sedan får man lägga till indexuppräkning fram till att investeringen verkligen kan genomföras, vilket regelmässigt ligger ett antal år framåt i tiden. Till detta kommer sedan alla osäkerheter om marknadssituationen vid den framtida tidpunkten för anbudsinfordran, eventuella ny myndighetskrav att ta hänsyn till samt eventuella nya funktionskrav, som kan ha kommit till inför det slutliga genomförandet.

Kan du tänka dig att spara flera hundra miljoner genom att inte bygga denna bilbro?
Svar: Nej, hela den nordvästra kommundelen med om ca 10 år storleksordningen 11.000 invånare, måste givetvis på ett praktiskt sätt hänga ihop med övriga Nacka. Med bron kan man härifrån gå, cykla eller åka buss ett par hållplatser för att nå en rad viktiga samhällsfunktioner. Bron ger också övriga kommuninvånare en smidig förbindelse till området och alla de funktioner som kommer att finnas där. Förbindelsen avlastar också Henriksdals trafikplats, vilket är värdefullt för alla som bor och verkar inom Nacka-Värmdö.

Utan denna gång-, cykel-, buss- och bilbro hade inte planeringen av Kvarnholmen alls kunnat genomföras med den inriktning, som kommunen nu kunnat välja. Nu planeras för ca 2.500 bostäder och ca 3.000 arbetsplatser. Detta hade inte varit möjligt utan att området också hängde ihop med centrala Nacka. Genom programmet för Kvarnholmen (godkänt av Kommunstyrelsen 2006-09-18) har kommunen fastställt att när Kvarnholmen utvecklas blir förbindelsen nödvändigt. Hitintills har tre detaljplaner vunnit laga kraft och den 4:e beräknas vara klar före sommaren för stadsdelen. Totalt omfattar dessa planer ca 1300 lägenheter (av totalt ca 2.500 för hela Kvarnholmen). Den första inflyttningen kommer att äga rum i början av maj 2012.

Finns avtal som hindrar att man inte bygger bilbron?
Svar: Som resultat av programmet för Kvarnholmen träffades ett avtal med fastighetsägaren rörande exploatering och detaljplanering av Kvarnholmen, där kommunen som motprestation förbinder sig att verka för en direkt förbindelse mellan Kvarnholmen och det allmänna vägnätet via en bro över Svindersviken. I enlighet med ramavtalet erlägger fastighetsägaren sitt bidrag kopplat till då detaljplaner vinner laga kraft. Hitintills har fastighetsägaren erlagt ca 23,8 mkr.

Vad har man i så fall skrivit i avtalet, med vilka klausuler?
Svar: I ramavtalet står under § 9 allmänna anläggningar och genomförande följande:

Klausuler i avtal för Kvarnholmsförbindelsen

Med vem har man skrivit avtal?
Svar: Kommunen har skrivit avtal med Kvarnholmen Utveckling AB, samägt av KF Fastigheter (50 %) och JM AB (50 %).

Hur mycket kostar det att göra Ryssbergen till naturreservat?
Svar: Finns inga bedömningar om detta idag. Förberedelsearbetet har precis börjat.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: